Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur

40 av 65 paragrafer (62 %) har ändrats i förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:428). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur upphävdes 2016-07-01 genom SFS 2016:402


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-05


1 §

  Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 5, 7-8, 20-21, 23, 29 och 37 §§,
   - 14 kap. 11 § miljöbalken i fråga om 10, 11 och 25-28 §§,
   - 14 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 12 och 13 §§, 24 § andra och tredje styckena och 36 §, och
   - 8 kap. 7 och 11 §§ regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2014:428)

2 §

  I denna förordning avses med

integrerad bekämpning: en rationell användning av en kombination av biologiska, biotekniska, fysikaliska, kemiska eller odlings- eller växtförädlingsmässiga åtgärder, som begränsar användningen av kemiska växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt för att hålla beståndet av skadliga organismer på en så låg nivå att ekonomiskt oacceptabel skada eller förlust inte orsakas,
skadliga organismer: växt- eller växtproduktskadegörare som tillhör djur- eller växtriket eller som utgörs av virus, bakterier eller mykoplasma eller andra patogener,
verksamma ämnen: ämnen eller mikroorganismer, däribland virus, som har en allmän eller specifik verkan på skadliga organismer eller på växter, växtdelar eller växtprodukter,
växter: levande växter och levande växtdelar, inklusive färska frukter och frön,
växtprodukter: produkter av växter som är obearbetade eller som endast har genomgått en enkel beredning, såsom malning, torkning eller pressning,
växtskyddsmedel: kemiska produkter, biotekniska organismer samt kemiska eller biologiska bekämpningsmedel enligt definitionerna i 14 kap. miljöbalken som, i den form de levereras till användaren, är avsedda att
   - skydda växter eller växtprodukter mot skadliga organismer eller förhindra inverkan från sådana organismer,
   - påverka växters livsprocesser på annat sätt än som näring,
   - bevara växtprodukter i den mån den kemiska produkten, den biotekniska organismen eller bekämpningsmedlet inte omfattas av särskilda EU-regler om konserveringsmedel,
   - förstöra oönskade växter, eller
   - förstöra växtdelar eller hämma eller förhindra oönskad tillväxt hos växter, och

växtskyddsmedelsdirektivet: rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2010/58/EU.

I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i 14 kap. miljöbalken. Förordning (2010:1196)

2 a §

  Denna förordning gäller endast växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur och som inte omfattas av krav på godkännande enligt
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 518/2013, eller
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 334/2014.
Förordning (2014:428)

2 b §

  Har upphävts genom förordning (2014:428)

2 c §

  Har upphävts genom förordning (2014:428)

2 d §

  Har upphävts genom förordning (2014:428)

3 §

  Har upphävts genom förordning (2014:428)

4 §

  Kemikalieinspektionen prövar frågor om godkännande enligt 14 kap. 10 § miljöbalken av växtskyddsmedel som omfattas av denna förordning. Om det behövs ska myndigheten höra Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket. Förordning (2014:428)

5 §

  Kemikalieinspektionen får meddela sådana föreskrifter om undantag från kravet på godkännande i 14 kap. 4 § miljöbalken som det finns särskilda skäl för eller i det enskilda fallet ge dispens från kravet på godkännande. Om en dispens ges, ska den förenas med de villkor som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Förordning (2014:428)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2014:428)

10 §

  Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om de förutsättningar för godkännande som ska gälla enligt 14 kap. 10 § miljöbalken i fråga om växtskyddsmedlets sammansättning, verkningssätt och egenskaper i övrigt samt behovet utifrån bekämpningsändamål. Förordning (2008:259)

14 §

  Har upphävts genom förordning (2014:428)

15 §

  Har upphävts genom förordning (2014:428)

16 §

  Har upphävts genom förordning (2014:428)

17 §

  Har upphävts genom förordning (2014:428)

18 §

  Har upphävts genom förordning (2014:428)

19 §

  Har upphävts genom förordning (2014:428)

21 §

  För att säkerställa att sådana föreskrifter som avses i 10 § följs, får Kemikalieinspektionen efter samråd med andra berörda myndigheter besluta att godkännandet ska vara förenat med särskilda villkor utöver vad som följer av gällande föreskrifter om hantering, klassificering, förpackning, märkning och annan produktinformation. De särskilda villkoren ska anges i godkännandet. Förordning (2008:259)

22 §

  Ett godkännande får endast ges för en bestämd tid. Av 14 kap. 10 § miljöbalken framgår att tiden får bestämmas till högst tio år.

Om ett verksamt ämne i medlet är förtecknat i bilaga 1 till växtskyddsmedelsdirektivet, får godkännandet ges endast för tid då ämnet, enligt vad som anges i förteckningen, ska finnas med i förteckningen. Förordning (2008:259)

24 §

  Sådana underrättelser om skadliga verkningar som avses i 14 kap. 18 § miljöbalken ska göras till Kemikalieinspektionen.

Den som har fått ett växtskyddsmedel godkänt eller enligt 27 § har fått en utvidgning av medlets användningsområde godkänd, ska dessutom omedelbart underrätta Kemikalieinspektionen om ändrade förhållanden som har betydelse för godkännandet.

Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om underrättelseskyldigheten. Förordning (2008:259)

30 §

  Har upphävts genom förordning (2014:428)

31 §

  Har upphävts genom förordning (2014:428)

32 §

  Har upphävts genom förordning (2014:428)

33 §

  Har upphävts genom förordning (2014:428)

34 §

  Har upphävts genom förordning (2014:428)

35 §

  Har upphävts genom förordning (2014:428)

38 §

  Att ett växtskyddsmedel inte är godkänt enligt bestämmelserna i 14 kap. miljöbalken och denna förordning får inte läggas till grund för att hindra att medlet tillverkas, lagras eller transporteras, om medlet är godkänt i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och är avsett att användas i ett sådant land.

Trots första stycket får Kemikalieinspektionen meddela föreskrifter om vad den som tillverkar, lagrar eller transporterar växtskyddsmedel måste göra för att tillsynsmyndigheten ska kunna kontrollera att medlet inte släpps ut på marknaden i strid med bestämmelserna om godkännande. Förordning (2008:259)

38 a §

  Den som yrkesmässigt överlåter växtskyddsmedel till någon som inte använder medlet yrkesmässigt ska informera användaren om
   1. att användningen kan innebära en risk för skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön,
   2. de faror som hanteringen kan innebära samt hur medlet bör lagras, spridas eller i övrigt hanteras,
   3. hur rester efter användningen bör tas om hand, och
   4. möjliga alternativ som innebär en mindre risk.
Förordning (2012:236)

38 b §

  Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om den information som avses i 38 a §. Förordning (2012:236)

39 §

  I artikel 55 i förordning (EG) nr 1107/2009 finns en bestämmelse om att den som använder växtskyddsmedel ska följa de allmänna principerna om integrerat växtskydd som
   1. innebär ett noga övervägande av alla tillgängliga växtskyddsmetoder och därpå följande integrering av lämpliga åtgärder som motverkar utvecklingen av populationer av skadliga organismer,
   2. håller användningen av växtskyddsmedel och andra former av ingrepp på nivåer som är ekonomiskt och ekologiskt försvarbara och som minskar eller minimerar riskerna för människors hälsa och miljön, och
   3. betonar odlingen av sunda grödor med minsta möjliga ingrepp i jordbruksekosystemen och uppmuntrar naturliga mekanismer för bekämpning av skadegörare och ogräs.
Förordning (2014:143)

39 a §

  Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om de allmänna principerna om integrerat växtskydd i enlighet med bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel, i den ursprungliga lydelsen.

Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och, om skogsmark berörs, Skogsstyrelsen. Förordning (2014:143)

40 a §

  Den som sprider växtskyddsmedel som hänförs till klass 1 eller 2 enligt 20 § ska anteckna varje spridningsåtgärd och ange vilka skyddsavstånd som har hållits vid spridning som sker utomhus, vilka övriga försiktighetsåtgärder till skydd mot miljöpåverkan som har vidtagits vid spridning samt i vilket syfte växtskyddsmedlet har använts.
Förordning (2014:143)

40 b §

  Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om anteckningsskyldigheten i 40 a §. Förordning (2014:143)

42 §

  Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 14 kap. 7 § första stycket miljöbalken, om det finns synnerliga skäl, och från förbudet i 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken, om det behövs för vetenskaplig prövning.

Före ett beslut om dispens från förbudet i 14 kap. 7 § första stycket miljöbalken ska Kemikalieinspektionen samråda med Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen.
Förordning (2008:259)

43 §

  Skogsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken, om det med hänsyn till skogsmarkens läge och beskaffenhet, skogsbeståndets sammansättning, spridningens inverkan på livsbetingelserna för växt- och djurlivet och andra allmänna intressen inte rimligen går att genom röjning med mekaniska metoder tillgodose kravet om återväxt av skog i 6 § skogsvårdslagen (1979:429).
Förordning (2008:259)

43 a §

  En dispens med stöd av 42 eller 43 § ska förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. En sådan dispens får också förenas med krav på anmälan innan växtskyddsmedlet används.

En dispens från förbudet i 14 kap. 7 § första stycket miljöbalken ska alltid förenas med de villkor som behövs för att följa artikel 9.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. Förordning (2012:236)

47 §

  Ett växtskyddsmedel som hänförs till klass 1 enligt 20 § får användas endast med särskilt tillstånd. Ett tillstånd ska avse viss tid.

Frågan om tillstånd prövas
   1. när det gäller verksamhet som huvudsakligen berör jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsskötsel av Statens jordbruksverk,
   2. när det gäller åtgärder mot ohyra och skadedjur enligt 9 kap. 9 § miljöbalken av Folkhälsomyndigheten, och
   3. när det gäller annan verksamhet än i 1 och 2 av Arbetsmiljöverket.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om att tillståndsfrågor som enligt andra stycket 1 ska prövas av Jordbruksverket i stället ska prövas av länsstyrelsen.
Förordning (2013:905)

49 §

  Om det finns anledning att misstänka att ett godkänt växtskyddsmedel eller ett medel som Kemikalieinspektionen är skyldig att godkänna utgör en risk för människors hälsa eller miljön, får inspektionen tillfälligt begränsa eller förbjuda användningen eller försäljningen av medlet. Om inspektionen meddelar ett sådant beslut, ska inspektionen genast underrätta Europeiska kommissionen och de andra medlemsstaterna inom Europeiska unionen.
Förordning (2010:1196)

52 §

  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 20, 21 och 29-32 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Förordning (2011:42)

54 §

  I fråga om meddelanden, underrättelser och annan information till Europeiska kommissionen och övriga medlemsstater i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska Kemikalieinspektionen fullgöra de uppgifter som Sverige har enligt växtskyddsmedelsdirektivets
   1. övergångsbestämmelser,
   2. bestämmelser om att tillhandahålla uppgifter om ansökningar och om att göra dokumentation tillgänglig,
   3. bestämmelser om informationsutbyte när det gäller beslut i ärenden om godkännande, dispens och återkallelse samt förteckningar över godkända medel,
   4. bestämmelser om att lämna upplysningar om vad som kommer fram vid granskningen av en ansökan om godkännande,
   5. bestämmelser om att lämna upplysningar om sådana skadliga verkningar som avses i 24 §,
   6. bestämmelser om avvikelser från märkningskrav, och
   7. bestämmelser om rapportering om resultatet av vidtagna tillsynsåtgärder. Förordning (2010:1196)