Förordning (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter

7 av 10 paragrafer (70 %) har ändrats i förordning (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1018). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 §

  Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 av den 27 juni 2006 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen.
Förordning (2010:280)

4 §

  Utöver vad som följer av artikel 3.3 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 ska företag som får stöd enligt artikel 3.1 i samma förordning se till att byggnader som använts i verksamheten avlägsnas och att de fastigheter som verksamheten bedrivits på återställs i byggbart skick.

Kraven ska vara uppfyllda senast vid utgången av september 2011.

Jordbruksverket får bevilja dispens från vad som föreskrivs i första stycket. Förordning (2010:280)

5 §

  Av det totala omstruktureringsstödet enligt artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 ska 10 procent ges till odlare och maskinentreprenörer enligt artikel 3.6 i samma förordning.

Den tidsperiod som avses i artikel 3.6 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 ska vara regleringsåret 2007/08.
Förordning (2008:802)

6 §

  Stöd enligt 5 § får i mån av tillgång på medel lämnas i form av ersättning för indragna sockerkvoter samt ersättning för värdeförluster för maskiner som helt eller delvis tagits ur användning till följd av omstruktureringen.

Av det totala stödet enligt första stycket ska 60 procent ges till odlare och 40 procent till maskinentreprenörer.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om beräkning av stöd enligt första stycket.
Förordning (2008:802)

8 §

  Tillsyn över efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 320/2006, kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 och av denna förordning utövas av Jordbruksverket.

Jordbruksverket utför de uppgifter som avses i artikel 5.4 i rådets förordning (EG) nr 320/2006. Förordning (2010:280)

9 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:1018)

10 §

  Jordbruksverket ska fullgöra de rapporteringsskyldigheter som föreskrivs i artikel 24 i kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 när det gäller de stöd som lämnas enligt denna förordning. Förordning (2010:280)