Förordning (2006:1028) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler

9 av 22 paragrafer (41 %) har ändrats i förordning (2006:1028) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:803). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2006:1028) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler upphävdes 2009-01-01 genom SFS 2008:1247


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


1 §

  Enligt vad som framgår av bestämmelserna i denna förordning får statligt stöd ges för att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi genom användning av solvärme för uppvärmningsändamål i kommersiella lokaler.
Förordning (2007:803)

9 §

  Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse och får endast lämnas med de begränsningar som följer av förordningen samt av 18-20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.
Förordning (2007:803)

14 §

  Den ansökningshandling som avser den slutliga prövningen skall ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att installationsarbetena slutfördes. Förordning (2006:1404)

16 §

  Stöd som beslutats genom ett slutligt beslut skall betalas ut till byggnadens ägare. Förordning (2006:1404)

17 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1404)

18 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1404)

19 §

  Har upphävts genom förordning (2006:1404)

20 §

  Länsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka ett stöd som betalats ut om
   1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
   3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta, eller
   4. villkoren för stödet inte har följts.
Förordning (2006:1404)

21 §

  Boverket får meddela
   1. närmare föreskrifter om när installationsarbetena skall anses påbörjade respektive slutförda,
   2. föreskrifter om de uppgifter och den utredning som skall finnas med i en ansökan enligt 12 eller 14 §, och
   3. föreskrifter om tidpunkt och sätt för utbetalning av stöd.
Förordning (2006:1404)

Whoops, looks like something went wrong.