Förordning (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning

8 av 19 paragrafer (42 %) har ändrats i förordning (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:831). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


3 §

  Årsrapporten ska innehålla en sammanställning av överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamhetens finansiering och kapitalinvesteringar under räkenskapsåret, om
   1. nettovärdet av tillgångarna i överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten enligt balansräkningarna för de två senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår,
   2. antalet anställda i överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten under de två senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 200, eller
   3. överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten bedrivs i ett aktiebolag och bolagets aktier eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.
Förordning (2010:1730)

4 §

  I noter till årsrapporten ska upplysning lämnas om följande uppgifter om intresseföretag och sådana gemensamt styrda företag som det rapporterande företaget är delägare i:
   1. inköp och försäljning som avser intresseföretag och gemensamt styrda företag,
   2. intäkter från övriga värdepapper och fordringar som avser intresseföretag och gemensamt styrda företag som utgör anläggningstillgångar,
   3. övriga ränteintäkter och liknande intäkter som härrör från intresseföretag och gemensamt styrda företag,
   4. räntekostnader och liknande kostnader som avser intresseföretag och gemensamt styrda företag,
   5. andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag som avser kortfristiga placeringar, och
   6. ställda säkerheter och ansvarsförbindelser till förmån för intresseföretag och gemensamt styrda företag.

Uttrycken intresseföretag och gemensamt styrda företag har samma betydelse som i årsredovisningslagen (1995:1554).
Förordning (2015:831)

8 §

  I ingångsbalansräkningen ska det redovisas hur tillgångar, skulder och eget kapital som ingår i överförings-, lagrings- och förgasningsverksamheten har beräknats.

Ingångsbalansräkningen ska upprättas enligt god redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag. Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om upprättande av ingångsbalansräkning.

Ingångsbalansräkningen ska granskas av en revisor enligt 16 § och ges in till Energimarknadsinspektionen tillsammans med ett revisorsintyg senast sju månader efter det första räkenskapsårets början. Förordning (2007:1325)

15 §

  En revisor som granskar redovisning av överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamhet enligt 3 kap. 4 § och 4 kap. 4 § naturgaslagen (2005:403) ska vara auktoriserad eller godkänd. Om verksamheten bedrivs tillsammans med annan verksamhet och den samlade verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för associationsformen ska granskas av minst en auktoriserad revisor, ska den revisor som granskar överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten vara auktoriserad.

Energimarknadsinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från första stycket, om inte verksamheten enligt annan lagstiftning är skyldig att ha auktoriserad eller godkänd revisor. Förordning (2007:1325)

16 §

  Det intyg som avses i 3 kap. 4 § andra stycket och 4 kap. 4 § andra stycket naturgaslagen (2005:403) ska ges in till Energimarknadsinspektionen. I intyget ska revisorn ange om årsrapporten upprättats enligt gällande föreskrifter och i överensstämmelse med god redovisningssed som den tilllämpas av aktiebolag. Sedan revisorn slutfört sin granskning ska revisorn teckna en hänvisning till intyget på årsrapporten.

Revisorns granskning omfattar inte den särskilda rapport som enligt 2 § andra stycket ska biläggas förvaltningsberättelsen.

När en ingångsbalansräkning har upprättats ska revisorn i intyget särskilt ange om beräkningen av ingångsvärdena skett enligt god redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag.
Förordning (2007:1325)

17 §

  En bestyrkt kopia av årsrapporten och revisorsintyget ska ha kommit in till Energimarknadsinspektionen senast sju månader efter räkenskapsårets utgång.

Årsrapporten ska skrivas under av samtliga behöriga ställföreträdare för det företag som bedriver överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamhet, med angivande av dagen för underskrift. Förordning (2007:1325)

18 §

  Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
   1. hur egna och leasade anläggningstillgångar ska specificeras,
   2. kompletterande noter om fördelningsprinciper, principer för intern prissättning och metoder för gränsdragning mellan underhåll och investering,
   3. upprättande av nyckeltal för avkastningsmått och finansiella mått,
   4. uppställningsform för resultat- och balansräkningar och
   5. de uppgifter som ska ingå i den särskilda rapport som ska bifogas förvaltningsberättelsen, såsom ekonomiska uppgifter, uppgifter om leveranssäkerhet, ledningslängd, personalresurser och de uppgifter i övrigt som behövs för att kunna bedöma skäligheten i tariffer för överföring och lagring av naturgas, för tillträde till en förgasningsanläggning samt för att kunna bedöma olika överförings-, lagrings- och förgasningsverksamheter. Förordning (2007:1325)

19 §

  Energimarknadsinspektionens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2007:1325)