Förordning (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

6 av 9 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:874). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


1 §

  Länsstyrelsen i Örebro län prövar frågor om tillstånd att anordna kampsportsmatch samt utövar tillsyn enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Förordning (2017:874)

1 a §

  Av 17 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion framgår att det inom Länsstyrelsen i Örebro län ska finnas en kampsportsdelegation.

Kampsportsdelegationen prövar frågor om tillstånd att anordna kampsportsmatch och återkallelse av tillstånd.

Protokoll ska föras över sammanträden där kampsportsdelegationen fattar beslut enligt andra stycket.
Förordning (2017:874)

1 b §

  Kampsportsdelegationen ska bestå av en ordförande, en medicinskt sakkunnig och en sakkunnig i idrott med kunskap om kampsporters regelverk. För var och en av dem ska det finnas en ersättare.

Ordföranden i kampsportsdelegationen ska vara jurist med domarerfarenhet. Detta krav gäller även för ordförandens ersättare. Ordföranden och ersättaren utses av regeringen för en bestämd tid.

Den medicinskt sakkunnige ska ha erfarenhet inom området klinisk neurovetenskap. Detta krav gäller även för den medicinskt sakkunniges ersättare. Den medicinskt sakkunnige och ersättaren utses av Länsstyrelsen i Örebro län efter förslag från Socialstyrelsen. Den sakkunnige i idrott med kunskap om kampsporters regelverk och ersättaren utses av Länsstyrelsen i Örebro län efter förslag från Sveriges Riksidrottsförbund. Förordning (2017:874)

1 c §

  Ärenden vid kampsportsdelegationen bereds av anställda vid länsstyrelsen i samråd med ordföranden.

Ordföranden får ensam vidta förberedande åtgärder och meddela beslut om avskrivning. Beslut i övriga frågor fattas av ordföranden och de sakkunniga gemensamt.

Andra än ordföranden eller de sakkunniga har inte rätt att delta i kampsportsdelegationens beslut. Förordning (2017:874)

2 a §

  I ett ärende om tillstånd ska beslut meddelas av Länsstyrelsen i Örebro län inom tre månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst tre månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2009:1228)

2 b §

  Om Länsstyrelsen i Örebro län begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära att dokumentet ska ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning.
Förordning (2009:1228)