Förordning (2006:1072) om nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor

3 av 7 paragrafer (43 %) har ändrats i förordning (2006:1072) om nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:64). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2006:1072) om nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor upphävdes 2011-08-01 genom SFS 2011:858


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  Vid Uppsala universitet ska det finnas ett nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor.
Förordning (2010:1782)

2 §

  Centrumet ska med ett rikstäckande perspektiv
   - sprida kunskap om och utveckla metoder för bemötande och omhändertagande av kvinnor som har misshandlats eller våldtagits,
   - sprida kunskap och information om mäns våld mot kvinnor,
   - i samråd med Uppsala universitet bedriva utbildning, som inte omfattas av bestämmelserna i högskolelagen (1992:1434), om mäns våld mot kvinnor,
   - följa, sammanställa och sprida forskningsresultat och analysera behovet av forskning inom området mäns våld mot kvinnor,
   - bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor,
   - vara ett stöd för myndigheter och organisationer i frågor om mäns våld mot kvinnor och då särskilt stödja myndigheterna i deras metodutvecklingsarbete och verka för en effektiv samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer, och
   - erbjuda stöd för våldsutsatta kvinnor och deras närstående.

Centrumet ska samverka med Akademiska sjukhuset i Uppsala i frågor som rör den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor. Förordning (2010:1782)

3 §

  Centrumet ska ledas av en styrelse.

Styrelsen ska bestå av en ordförande och minst sex andra ledamöter. Ordföranden och de andra ledamöterna ska utses av Uppsala universitet, varav en av de andra ledamöterna efter förslag av landstinget i Uppsala län. Förordning (2011:64)