Förordning (2006:1085) om förbud mot vissa farliga tändare

8 av 12 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2006:1085) om förbud mot vissa farliga tändare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:684). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

  Förordningen genomför Europeiska kommissionens beslut nr 502/2006/EG av den 11 maj 2006 om en förpliktelse för medlemsstaterna att förbjuda att leksaksliknande eller icke barnsäkra tändare släpps ut på marknaden, ändrat genom Europeiska kommissionens beslut nr 231/2007/EG av den 12 april 2007. Förordning (2007:684)

2 §

  Endast flergångständare och barnsäkra tändare av engångskaraktär får släppas ut på marknaden eller tillhandahållas konsumenter.

Leksaksliknande tändare eller leksaksliknande hållare till tändare får oavsett sin konstruktion inte släppas ut på marknaden eller tillhandahållas konsumenter.
Förordning (2007:684)

6 §

  En tändare skall anses vara barnsäker om:
   1. den överensstämmer med den svenska standarden SS-EN 13869:2002, utgåva 1, när det gäller andra specifikationer än dem i punkterna 3.1, 3.4 och 5.2.3 i standarden,
   2. den överensstämmer med relevanta bestämmelser i länder utanför Europeiska unionen där barnsäkerhetskrav tillämpas som motsvarar dem i Europeiska kommissionens beslut enligt 1 §.
Förordning (2007:684)

7 §

  Med leksaksliknande tändare eller leksaksliknande hållare till tändare avses en tändare eller en hållare som på något sätt liknar andra produkter som allmänt anses attrahera barn eller som är avsedda att användas av barn, eller som i underhållningssyfte producerar ljud-, ljus- eller rörelseeffekter. Detta inkluderar sådana tändare som anges i punkt 3.2 i den svenska standarden SS-EN 13869:2002, utgåva 1.

Tändare anses inte som leksaksliknande endast för att de är försedda med bild, text eller mönster. Förordning (2007:684)

7 a §

  Tillverkare skall på anmodan av Konsumentverket tillhandahålla:
   1. en provningsrapport som visar att den tändarmodell som släpps ut på marknaden är barnsäker samt ett varuprov av den provade modellen,
   2. ett intyg som visar att alla tändare i samtliga partier som släpps ut på marknaden överensstämmer med den provade modellen samt dokumentation om det förfarande som ligger till grund för detta intyg,
   3. en ny provningsrapport, om modellen ändras och det kan antas att den inte längre uppfyller kraven på barnsäkerhet enligt denna förordning.

Tillverkare skall fortlöpande kontrollera att tändarna uppfyller kravet på barnsäkerhet och föra ett produktionsregister som visar att samtliga tillverkade tändare överensstämmer med den modell som provats.

Närmare föreskrifter om vad provningsrapporten skall innehålla får meddelas av Konsumentverket. Förordning (2007:684)

7 b §

  Provningsrapporten enligt 7 a § skall upprättas av ett provningsorgan:
   1. som uppfyller kraven i den svenska standarden SS-EN ISO/IEC 17025:2005, utgåva 2, ändrad genom SS-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007, utgåva 1, och som ackrediterats av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) eller av en annan medlem av den internationella ackrediteringsorganisationen ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) för att utföra provningar av tändare eller som på annat sätt godkänts av den behöriga myndigheten i en medlemsstat inom Europeiska unionen för att utföra denna typ av arbete, eller
   2. vars provningsrapporter accepteras i ett av de länder där det ställs barnsäkerhetskrav som motsvarar dem i Europeiska kommissionens beslut enligt 1 §. Förordning (2007:684)

7 c §

  Distributörer skall på anmodan av Konsumentverket tillhandahålla sådan dokumentation som behövs för att spåra tändarnas ursprung. Förordning (2007:684)

7 d §

  Om tillverkarna och distributörerna inte kan tillhandahålla de handlingar som anges i 7 a och 7 c §§ inom den tidsfrist som i det enskilda fallet fastställts av Konsumentverket skall tändarna dras tillbaka från marknaden.
Förordning (2007:684)

Whoops, looks like something went wrong.