Förordning (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid

4 av 11 paragrafer (36 %) har ändrats i förordning (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:220). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


4 §

  Utredningen ska innehålla ett utlåtande med bedömning av risken för att den dömde återfaller i brottslighet och uppgifter om vilken typ av brottslighet som avses. Om risk för återfall konstateras ska det även lämnas förslag till åtgärder för att minska risken.

Ett utlåtande som avses i första stycket avges av en läkare, psykolog eller någon annan som deltagit i utredningen och som med hänsyn till utbildning och erfarenhet är lämpad för uppgiften.

Utredningen ska lämnas i tre exemplar till rätten. Handlingarna i ärendet ska samtidigt återlämnas till rätten. En kopia av utredningen ska även lämnas till Kriminalvården.
Förordning (2008:319)

5 §

  Rättsmedicinalverket får meddela närmare föreskrifter om
   1. genomförandet av sådana utredningar om risk för återfall i brottslighet som avses i 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,
   2. innehåll och utformning av sådant utlåtande som enligt 4 § första stycket ska ingå i utredningen, och
   3. kompetenskrav för den som enligt 4 § andra stycket får avge utlåtande om risk för återfall i brottslighet.

Innan Rättsmedicinalverket meddelar föreskrifter enligt första stycket 3 ska verket samråda med Socialstyrelsen.
Förordning (2008:319)

9 §

  Rätten ska, när en ansökan om omvandling av fängelse på livstid har kommit in till domstolen, utan dröjsmål underrätta Kriminalvården och Åklagarmyndigheten om ansökan.
Förordning (2019:220)

11 §

  Har upphävts genom förordning (2019:220)