Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

17 av 20 paragrafer (85 %) har ändrats i förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:1061). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-23


1 §

  Denna förordning gäller avgifter som ska betalas för statliga myndigheters och kommunernas kostnader för
   1. offentlig kontroll, prövning och registrering enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, och
   2. sådan offentlig kontroll som avses i 2 § första stycket lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion i fråga om ekologiskt foder.

Ytterligare bestämmelser om avgifter för ekologisk produktion finns i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion och förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Förordning (2013:1061)

3 §

  En kontrollmyndighets kostnader för annan offentlig kontroll än som avses i artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd ska täckas av en årlig avgift. Detta gäller dock inte en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll av foderföretag i primärproduktionen av foder.

Bestämmelsen i första stycket innefattar skyldighet för en kommun att ta ut en årlig avgift för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll. Förordning (2008:1055)

4 §

  Avgiften ska betalas av foderföretagare och sådana företagare som befattar sig med animaliska biprodukter vilkas verksamheter är föremål för kontroll. Förordning (2011:418)

5 §

  Avgiften ska betalas efter särskilt beslut av kontrollmyndigheten. Förordning (2011:418)

6 §

  Avgiften fastställs av kontrollmyndigheten.

Om kontrollmyndigheten är en kommun ska avgiften fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Förordning (2011:418)

7 §

  Avgiften ska beräknas på grundval av den allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Vid beräkningen ska hänsyn dessutom tas till de kriterier som föreskrivs i artikel 27.3-7 i samma förordning.
Förordning (2008:1055)

8 §

  Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om hur en avgift som tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas om inte annat anges i 9 §. Förordning (2011:418)

9 §

  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur en avgift ska beräknas för den kontroll som utförs enligt 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.
Förordning (2011:418)

10 §

  Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från bestämmel-sen i första stycket när det gäller avgift för kontroll som utförs enligt 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.
Förordning (2009:921)

12 §

  I artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 finns bestämmelser om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur avgift ska beräknas för den kontroll som utförs enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.
Förordning (2008:1055)

13 §

  Avgift ska inte betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogade. Förordning (2011:418)

14 §

  Den som anmäler en anläggning för verksamhet med foder eller animaliska biprodukter för godkännande eller anmäler en anläggning eller driftansvarig för registrering, ska betala en avgift för Jordbruksverkets behandling av anmälan.
Förordning (2011:418)

16 §

  Avgiften ska beräknas på grundval av den allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Vid beräkningen ska hänsyn dessutom tas till de kriterier som föreskrivs i artikel 27.4-7 i samma förordning.
Förordning (2011:418)

17 §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur avgiften ska beräknas. Förordning (2011:418)

18 §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala ytterligare avgifter för kontroll eller prövning.

Om Jordbruksverket har föreskrivit skyldighet att betala avgift för en statlig myndighets kontroll eller prövning får verket även meddela föreskrifter om hur avgiften ska beräknas.

Om Jordbruksverkets föreskrifter enligt första stycket innefattar avgift för en kommuns kontroll eller prövning är kommunen skyldig att ta ut en avgift enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Förordning (2011:418)

20 §

  I 31 och 32 §§ lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och i 29 och 30 §§ lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion finns det bestämmelser om överklagande av statliga myndigheters och kommunala nämnders beslut. Förordning (2013:1061)