Förordning (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet

9 av 16 paragrafer (56 %) har ändrats i förordning (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1521). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

  I denna förordning meddelas ytterligare föreskrifter om redovisning av fjärrvärmeverksamhet enligt 40 § första och andra styckena fjärrvärmelagen (2008:263).
Förordning (2008:527)

2 §

  Om annat inte följer av denna förordning ska årsrapporten upprättas i enlighet med god redovisningssed som den tillämpas vid upprättande av årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Detta gäller även om den som bedriver fjärrvärmeverksamheten inte upprättar någon årsredovisning.

Om fjärrvärmeverksamheten bedrivs av en kommun ska årsrapporten i stället upprättas i enlighet med god redovisningssed som den tillämpas vid upprättande av årsredovisning enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Förordning (2018:1521)

4 §

  Årsrapporten ska bestå av
   1. en balansräkning för räkenskapsåret och för det föregående räkenskapsåret,
   2. en kostnadsslagsindelad resultaträkning för räkenskapsåret och för det föregående räkenskapsåret,
   3. noter,
   4. en förvaltningsberättelse,
   5. en kassaflödesanalys upprättad enligt en indirekt metod, om den som bedriver fjärrvärmeverksamheten är skyldig att upprätta en kassaflödesanalys enligt årsredovisningslagen (1995:1554) eller lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, och
   6. en kopia av årsredovisningen eller årsbokslutet för räkenskapsåret som upprättats enligt årsredovisningslagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning eller bokföringslagen (1999:1078). Förordning (2018:1521)

6 §

  Årsrapporten ska skrivas under av dem som undertecknar den årsredovisning som upprättas enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

Om fjärrvärmeverksamheten bedrivs av en kommun ska årsrapporten i stället beslutas av kommunfullmäktige eller av den som fullmäktige utsett.

Om någon årsredovisning enligt årsredovisningslagen eller lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning inte upprättas, ska årsrapporten undertecknas av den som bedriver verksamheten eller av behöriga ställföreträdare för den som bedriver verksamheten.

Årsrapporten ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknades. Förordning (2018:1521)

11 §

  I noterna ska det, utöver vad som följer av god redovisningssed, lämnas uppgifter om
   1. principerna för den fördelning som avses i 7 och 9 §§,
   2. det planenliga restvärdet för varje anläggningskategori, och
   3. hur stor andel av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser koncernföretag, intresseföretag eller sådana gemensamt styrda företag som företaget som bedriver fjärrvärmeverksamheten är delägare i, med angivande av principerna för intern prissättning.

Om fjärrvärmeverksamheten bedrivs av en kommun ska uppgifterna enligt första stycket 3 i stället avse andelen inköp och försäljningar som avser den egna kommunen eller sådana juridiska personer som ingår i kommunens sammanställda räkenskaper enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

Uttrycken koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag har samma betydelse som i årsredovisningslagen (1995:1554). Förordning (2018:1521)

12 §

  Den som bedriver fjärrvärmeverksamhet ska senast fem månader efter räkenskapsårets utgång lämna årsrapporten till en godkänd revisor för granskning enligt 42 § fjärrvärmelagen (2008:263).

Om den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas enligt årsredovisningslagen (1995:1554) eller bokföringslagen (1999:1078) enligt lag eller annan förordning ska granskas av minst en auktoriserad revisor, ska årsrapporten i stället granskas av en auktoriserad revisor.

Om fjärrvärmeverksamheten bedrivs av en kommun ska årsrapporten i stället granskas av de revisorer som granskar den årsredovisning som kommunen upprättar enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.
Förordning (2018:1521)

13 §

  Har upphävts genom förordning (2008:527)

14 §

  Har upphävts genom förordning (2008:527)

16 §

  Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om
   1. de närmare uppgifter som ska finnas med i en förvaltningsberättelse enligt 10 § 3,
   2. hur de uppgifter som avses i 11 § första stycket 2 ska redovisas,
   3. sättet för undertecknande av en årsrapport som upprättas elektroniskt, och
   4. elektronisk överföring enligt 43 § tredje stycket fjärrvärmelagen (2008:263). Förordning (2008:527)

Whoops, looks like something went wrong.