Förordning (2006:1213) om hamnskydd

5 av 6 paragrafer (83 %) har ändrats i förordning (2006:1213) om hamnskydd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1278). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


2 §

  Transportstyrelsen skall vara sambandspunkt för hamnskyddet.
Sambandspunkten skall utföra de uppgifter som ankommer på detta organ enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om ökat hamnskydd. Förordning (2008:1169)

3 §

  Transportstyrelsen skall godkänna hamnskyddsutredningar och hamnskyddsplaner samt utöva annan tillsyn enligt 6 kap. 2 § lagen (2006:1209) om hamnskydd. Förordning (2008:1169)

4 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att tillsyn ska utövas av Polismyndigheten och Kustbevakningen i den utsträckning som de berörda myndigheterna kommer överens om. Förordning (2014:1278)

5 §

  När en myndighet utövar tillsyn med stöd av 3 eller 4 § ska Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Kustbevakningen eller Tullverket på begäran av den myndighet som utövar tillsyn biträda vid tillsynen och lämna de upplysningar som tillsynsmyndigheten behöver för att utöva tillsynen.
Förordning (2014:1278)

6 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. tillsyn,
   2. avgifter till staten för hamnskyddet,
   3. skyddsnivåer,
   4. hamnskyddsutredningar,
   5. hamnskyddsplaner,
   6. hamnskyddsövningar,
   7. hamnskyddschefer,
   8. erkända skyddsorganisationer, och
   9. samråd enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:1209) om hamnskydd.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om ansökan om förordnande enligt 4 kap. 3 § lagen om hamnskydd och om tillhörande utbildning. För ansökningsavgift gäller bestämmelserna i 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas. Förordning (2014:1278)