Förordning (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

8 av 14 paragrafer (57 %) har ändrats i förordning (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:899). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


1 §

  Post- och Inrikes Tidningar ska ges ut av Bolagsverket i elektronisk form och göras tillgänglig för var och en på Bolagsverkets webbplats. Förordning (2020:899)

6 §

  Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket utför för att framställa och hålla Post- och Inrikes Tidningar tillgänglig. Förordning (2018:300)

7 §

  Vissa personuppgifter får kungöras i Post- och Inrikes Tidningar endast om det är nödvändigt för att kungöra sådana uppgifter som enligt lag eller förordning ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller
   1. sådana känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och
   2. personuppgifter enligt artikel 10 i samma förordning om fällande domar i brottmål, lagöverträdelser som innefattar brott eller straffprocessuella tvångsmedel.
Förordning (2018:300)

8 §

  Vid sökning efter uppgifter i Post- och Inrikes Tidningar får som sök-begrepp inte användas
   1. sådana känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, eller
   2. personuppgifter enligt artikel 10 i samma förordning om fällande domar i brottmål, lagöverträdelser som innefattar brott eller straffprocessuella tvångsmedel.

Vid sökning efter uppgifter i Post- och Inrikes Tidningar som inte är tillgängliga på Bolagsverkets webbplats får endast dag för kungörande och diarienummer eller annan beteckning för kungörelsen användas som sökbegrepp.
Förordning (2018:300)

10 §

  Om en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar innehåller någon oriktighet som beror på Bolagsverket, ska Bolagsverket snarast rätta uppgiften genom att kungöra det rätta förhållandet. Detsamma gäller om en oriktighet beror på någon annan än Bolagsverket och en rättelse begärs av den som kungjort förhållandet. I fråga om personuppgifter finns det enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 en rätt för den registrerade att få oriktiga uppgifter rättade. Den kungörelse som innehåller oriktigheten ska förses med en hänvisning till kungörelsen där rättelsen har gjorts. Förordning (2018:300)

11 §

  Har upphävts genom förordning (2018:300)

13 §

  Den som enligt lag eller förordning kungör ett visst förhållande i Post- och Inrikes Tidningar eller som enligt en särskild föreskrift ska stå för kostnaden för ett sådant kungörande ska betala en avgift med följande belopp:
   1. 20 kronor, om begäran om kungörelse överförs elektroniskt, eller
   2. 70 kronor, för varje påbörjat hundratal tecken i kungörelsen, om begäran om kungörelse lämnas in på något annat sätt.

Avgiften ska betalas inom den tid och på det sätt som Bolagsverket bestämmer. Förordning (2018:2064)

14 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om rättelse och avgift får dock inte överklagas. Förordning (2018:1019)

Whoops, looks like something went wrong.