Lag (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

7 av 10 paragrafer (70 %) har ändrats i lag (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:589). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter upphävdes 2019-04-01 genom SFS 2019:109


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Denna lag gäller i verksamhet vid riksdagen och vid följande myndigheter under riksdagen:
      a) Riksdagsförvaltningen,
      b) Riksbanken,
      c) Riksdagens ombudsmän,
      d) Riksrevisionen,
      e) Nämnden för lön till riksrevisorerna,
      f) Partibidragsnämnden,
      g) Riksdagens ansvarsnämnd,
      h) Riksdagens arvodesnämnd,
i ) Riksdagens överklagandenämnd,
j ) Statsrådsarvodesnämnden och
      k) Valprövningsnämnden. Lag (2011:751)

2 §

  I verksamhet där lagen gäller skall det säkerhetsskydd finnas som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter.

Säkerhetsskyddet skall utformas med beaktande av enskildas rätt att enligt tryckfrihetsförordningen ta del av allmänna handlingar samt med beaktande av enskildas integritet.

Vid utformningen av säkerhetsskyddet i riksdagen och Riksdagsförvaltningen skall öppenhet gentemot allmänheten och företrädare för massmedierna särskilt beaktas. Lag (2011:751)

3 §

  Med säkerhetsskydd avses
   1. skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet,
   2. skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets säkerhet och
   3. skydd mot terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott (terrorism), även om brotten inte hotar rikets säkerhet. Lag (2009:513)

6 §

  Tillträdesbegränsningar ska utformas så att den enskildes rätt att röra sig fritt inte inskränks mer än nödvändigt.

Bestämmelser om allmänhetens tillträde till riksdagens kammare och utskott finns i riksdagsordningen och i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler.

Bestämmelser som möjliggör förbud mot tillträde till vissa byggnader, andra anläggningar och områden finns i skyddslagen (2010:305). Lag (2010:311)

7 §

  För riksdagen och de myndigheter som avses i 1 § finns bestämmelser om säkerhetsskyddsklass, säkerhetsprövning och säkerhetsintyg i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Lag (2018:589)

8 §

  När en myndighet som lagen gäller för avser att begära in anbud eller träffa avtal om upphandling där det förekommer uppgifter som med hänsyn till rikets säkerhet omfattas av sekretess, ska myndigheten träffa ett skriftligt avtal (säkerhetsskyddsavtal) med anbudsgivaren eller leverantören om det säkerhetsskydd som behövs i det särskilda fallet.

Om säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller för anbudsgivaren eller leverantören på grund av 1 kap. 1 § i den lagen, kan anbudsgivarens eller leverantörens skyldigheter enligt lagen inte göras mindre långtgående genom villkoren i säkerhetsskyddsavtalet. Lag (2018:589)

10 §

  Av 7 § lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen framgår att Riksdagsförvaltningen får meddela föreskrifter inom sitt verksamhetsområde.

Övriga myndigheter som avses i 1 § får meddela de närmare föreskrifter inom sitt verksamhetsområde som behövs för tillämpning av
   1. denna lag och
   2. säkerhetsskyddslagens (2018:585) bestämmelser om säkerhetsskyddsklass, säkerhetsprövning och säkerhetsintyg.
Lag (2018:589)

Whoops, looks like something went wrong.