Förordning (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar

9 av 37 paragrafer (24 %) har ändrats i förordning (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:674). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar upphävdes 2014-08-02 genom SFS 2014:993


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


1 §

  I denna förordning betyder
   1. behörig myndighet: Finansinspektionen eller en annan myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som utövar tillsyn över institut, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,
   2. institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,
   3. kapitalkravsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (omarbetning), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU,
   4. kreditinstitutsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU, och
   5. medräkningsbar garanti: en garanti eller en annan liknande överenskommelse med samma ekonomiska innebörd som en garanti som enligt föreskrifter meddelade med stöd av 30 § 11 eller 17 får användas för att reducera riskvikten för en exponering.

Med kommun avses i denna förordning även sådana samfälligheter som är jämförbara med kommuner.
Förordning (2013:674)

16 §

  Vid beräkningen av om gränsvärdena för stora exponeringar iakttas ska ett institut undanta
   1. exponeringar mot en stat eller en centralbank eller mot en svensk eller utländsk kommun i en stat inom EES, om exponeringen skulle ges riskvikten noll procent enligt schablonmetoden för kreditrisker,
   2. exponeringar som täcks av en medräkningsbar garanti som utfärdats av en stat eller en centralbank eller av en svensk eller utländsk kommun i en stat inom EES, om en exponering mot garantigivaren i fråga skulle ges riskvikten noll procent enligt schablonmetoden för kreditrisker. Förordning (2011:759)

23 §

  Om Finansinspektionen med stöd av 9 kap. 4 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar ger ett institut tillstånd att räkna in ett dotterföretag vid beräkningen av kapitalkraven och något av dotterföretagen hör hemma i en stat utanför EES, skall inspektionen minst en gång varje år lämna uppgift om tillståndet och om villkoren för tillståndet till tillsynsmyndigheten i den staten.
Förordning (2007:589)

26 §

  Finansinspektionen ska föra en förteckning över sådana finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag som anges i 9 kap. 3 § första stycket 2 lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar och som ingår i en finansiell företagsgrupp som inspektionen utövar tillsyn över. Förteckningen ska överlämnas till Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten. Vid varje förändring ska en ny förteckning överlämnas.
Förordning (2013:674)

26 a §

  Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska unionens råd i den utsträckning som följer av kapitalkravsdirektivet. Förordning (2012:201)

29 §

  Finansinspektionen skall vid sin tillsyn över ett institut eller en finansiell företagsgrupp särskilt granska och utvärdera om institutet eller företagsgruppen, beroende på vad som är tillämpligt, uppfyller kraven i
   1. 6 kap. 1-5 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
   2. 8 kap. 3-8 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och
   3. föreskrifter meddelade med stöd 16 kap. 1 § 3 lagen om bank- och finansieringsrörelse och 8 kap. 42 § 2 lagen om värdepappersmarknaden. Förordning (2007:589)

31 a §

  Bestämmelserna i 5 § första och andra styckena lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar ska tillämpas till och med den 31 december 2013. Förordning (2012:774)

32 §

  När det gäller lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar får Finansinspektionen, i de avseenden som inte regleras i denna förordning, meddela föreskrifter om
   1. vilka positioner som ska ingå i handelslagret enligt 1 kap. 7 § och omfattningen av dessa,
   2. vilka positioner som får ingå i handelslagret enligt 1 kap. 9 § och villkoren för det,
   3. vilka åtgärder ett institut ska vidta för att dess riktlinjer och instruktioner ska uppfylla kraven i 1 kap. 10 § första stycket,
   4. villkoren för att beräkna kapitalkravet enligt 2 kap. 6 § och hur kapitalkravet enligt den paragrafen ska beräknas,
   5. beräkningen av fasta omkostnader enligt 2 kap. 10 §,
   6. villkoren för att räkna in poster i kapitalbasen och räkna av poster från den enligt 3 kap., omfattningen av dessa poster och hur kapitalbasen i övrigt ska beräknas enligt samma kapitel,
   7. hur ett institut som har tillstånd att använda en internmetod för kreditrisker ska beräkna förväntade förlustbelopp och de avsättningar och värderegleringar som gjorts för att täcka förlusterna samt hur förväntade förlustbelopp för aktieexponeringar och positiva eller negativa belopp som uppkommer vid en jämförelse mellan förväntade förlustbelopp i övrigt och gjorda avsättningar och värderegleringar ska behandlas enligt 3 kap. 9 § när kapitalbasens storlek beräknas,
   8. när ett institut som värdepapperiserat sina tillgångar och ett medverkande institut ska beräkna ett kapitalkrav för exponeringarna enligt 4 kap. 2 §,
   9. vilka krav ett institut ska uppfylla för att få tillstånd att använda metoden med interna modeller enligt 4 kap. 4 § andra stycket,
   10. hur ett institut som använder schablonmetoden enligt 4 kap. 5 § ska beräkna de riskvägda exponeringsbeloppen och vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett exportkreditorgans kreditvärderingar ska få användas för att bestämma riskvikter enligt 4 kap. 6 §,
   11. hur ett institut som har tillstånd att använda internmetoden ska beräkna de riskvägda exponeringsbeloppen enligt 4 kap. 7 §,
   12. vilka krav ett institut ska uppfylla för att få tillstånd att använda internmetoden enligt 4 kap. 7 §,
   13. i vilken omfattning moder- och dotterföretag får betraktas som en enhet enligt 4 kap. 8 § andra stycket,
   14. under vilka förutsättningar ett institut får kombinera schablon- och internmetoderna eller införa en internmetod stegvis enligt 4 kap. 9 §,
   15. vilka krav kreditvärderingsföretagens metoder och kreditvärderingar ska uppfylla för att kreditvärderingsföretagen ska godkännas enligt 4 kap. 12 §,
   16. hur ett institut får använda kreditvärderingar gjorda av kreditvärderingsföretag för att beräkna de riskvägda exponeringsbeloppen,
   17. vilka kreditriskskydd som får användas för att reducera ett riskvägt exponeringsbelopp, under vilka förutsättningar olika kreditriskskydd får beaktas och hur kreditriskskyddets riskreducerande effekter ska beräknas enligt 4 kap. 15 § för ett institut som använder schablonmetoden eller den grundläggande internmetoden för exponeringen,
   18. hur kapitalkravet för motpartsrisker som ingår i marknadsrisker ska beräknas enligt 5 kap. 1 §,
   19. hur ett institut som använder någon av schablonmetoderna för positionsrisk, avvecklingsrisk, valutakursrisk eller råvarurisk ska beräkna kapitalkravet för marknadsrisker enligt 5 kap. 2 §,
   20. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett institut ska få tillstånd att använda egna riskberäkningsmodeller enligt 5 kap. 3 §,
   21. hur ett institut som använder basmetoden ska beräkna kapitalkravet enligt 6 kap. 2 §,
   22. hur ett institut som använder schablonmetoden för operativa risker ska beräkna kapitalkravet enligt 6 kap. 3 och 5 §§,
   23. vilka krav som ställs på ett institut som använder schablonmetoden för operativa risker enligt 6 kap. 4 §,
   24. vilka villkor ett institut ska uppfylla för att få använda en annan beräkningsgrund för vissa affärsområden enligt 6 kap. 5 §,
   25. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett institut ska få tillstånd att använda internmätningsmetoden enligt 6 kap. 7 §,
   26. i vilken omfattning moder- och dotterföretag får betraktas som en enhet enligt 6 kap. 7 § andra stycket,
   27. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett institut ska få tillstånd att kombinera olika metoder för operativ risk enligt 6 kap. 8 §,
   28. hur exponeringarna ska värderas vid beräkningen av ett instituts exponeringar enligt 7 kap. 3 och 5 §§,
   29. under vilka förutsättningar en grupp av kunder med inbördes anknytning anses finnas enligt 7 kap. 4 § första stycket och hur instituten ska analysera sina exponeringar för att avgöra om det finns en grupp av kunder med inbördes anknytning,
   30. vilka exponeringar som ska anses utgöra exponeringar enligt 7 kap. 6 § första stycket 3,
   31. vilka poster som helt eller delvis får undantas vid beräkningen av ett instituts stora exponeringar enligt 7 kap. 6 § andra stycket,
   32. under vilka förutsättningar ett institut i de fall som avses i 7 kap. 7 § får beräkna en exponerings värde med stöd av internmetoden eller med beaktande av kreditriskskydd och vilka krav ett institut som använder någon av dessa beräkningsmetoder ska uppfylla,
   33. vilket särskilt kapitalkrav och vilka övriga villkor ett institut ska uppfylla enligt 7 kap. 8 §,
   34. vad som ska utgöra ett behållande av ett ekonomiskt intresse netto och när undantag från behållande av ett ekonomiskt intresse får göras enligt 7 a kap. 1 §,
   35. vilka krav som ett institut ska uppfylla enligt 7 a kap. 2 § innan det får ta position i en värdepapperisering,
   36. vilka krav som ett institut löpande ska uppfylla enligt 7 a kap. 3 § efter det att institutet investerat i en värdepapperisering,
   37. vilken information som ska lämnas av medverkande institut eller originator enligt 7 a kap. 6 §,
   38. vilken förhöjd riskvikt som ska gälla för värdepapperiseringen enligt 7 a kap. 7 §,
   39. vilken information som ska offentliggöras enligt 8 kap. 2 §, vid vilken tidpunkt, på vilken plats och med vilka intervall informationen ska lämnas och hur informationens riktighet ska kontrolleras,
   40. i vilka fall bestämmelserna om finansiella företagsgrupper ska gälla enligt 9 kap. 2 §,
   41. under vilka förutsättningar tillstånd att räkna in vissa dotterföretag enligt 9 kap. 4 § får ges,
   42. vilken information som ska offentliggöras enligt 9 kap. 7 §, vid vilken tidpunkt, på vilken plats och med vilka intervall informationen ska lämnas och hur informationens riktighet ska kontrolleras,
   43. hur gruppbaserad redovisning enligt 9 kap. 9 § ska upprättas för sådana institut som tillämpar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder,
   44. hur konsolideringen ska ske enligt 9 kap. 10 §,
   45. hur kapitalbasen ska beräknas enligt 9 kap. 11 §,
   46. innehållet, utformningen och omfattningen av den redovisning eller information som ska lämnas enligt 10 kap. 11 §,
   47. vilka räkenskapsperioder den gruppbaserade redovisningen och den samlade informationen ska avse och vid vilka tidpunkter den gruppbaserade redovisningen och den samlade informationen ska ges in enligt 10 kap. 12 §,
   48. vilka företag som enligt 10 kap. 12 § ska upprätta och ge in den gruppbaserade redovisningen om det finns en finansiell företagsgrupp enligt 9 kap. 2 §,
   49. omfattningen och fullgörandet av skyldigheten att rapportera stora exponeringar enligt 10 kap. 15 §, och
   50. omfattningen och fullgörandet av skyldigheten att rapportera kapitalbas och kapitalkrav enligt 10 kap. 16 §.
Förordning (2011:759)

35 §

  Finansinspektionen får ingå sådana internationella överenskommelser som följer av artikel 131 första och andra styckena i kreditinstitutsdirektivet. Detta gäller dock inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.


Övergångsbestämmelser

2006:1533
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007. Genom förordningen upphävs förordning (2000:669)