Förordning (2006:1587) om stöd för installation av energieffektiva fönster eller biobänsleanordningar i småhus

2 av 18 paragrafer (11 %) har ändrats i förordning (2006:1587) om stöd för installation av energieffektiva fönster eller biobänsleanordningar i småhus sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:1328). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-04


4 §

  Stöd för installation av en biobränsleanordning får ges endast om
   1. anordningen och installationen uppfyller krav enligt föreskrifter som Boverket har meddelat med stöd av förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.,
   2. huset är avsett att vara permanentbostad för husets ägare eller, om huset ägs av ett privatbostadsföretag, en medlem eller en delägare i företaget,
   3. installationen slutförs senast under nybyggnadsåret, och
   4. om anordningen är avsedd att eldas med ved, pannan kombineras med en ackumulatortank med en minsta ackumulatorvolym som är 15 gånger större än eldstadens volym i pannan. Förordning (2007:1328)

13 §

  En ansökan om ett slutligt beslut om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att installationsarbetena slutfördes eller inom tre månader från länsstyrelsens preliminära beslut om stöd.
Förordning (2007:1328)