Förordning (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel

2 av 13 paragrafer (15 %) har ändrats i förordning (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:177). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel upphävdes 2021-01-01 genom SFS 2020:1082


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Stöd får ges till den som ansöker om stöd för kostnader enligt 1 §, om de stödberättigande åtgärderna påbörjas senast den 31 december 2009 och avslutas senast den 31 december 2010.

Stöd får inte ges till en åtgärd som
   1. följer av skyldighet i lag eller annan författning,
   2. avser löpande underhåll,
   3. ligger inom den normala verksamheten och ändå skulle ha genomförts,
   4. har påbörjats innan beslut om stöd enligt denna förordning har fattats och som är lönsam på kort sikt, eller
   5. har utförts av någon som inte har F-skattebevis eller ett intyg eller annan handling som visar att utföraren i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt är underkastad motsvarande kontroll i fråga om betalning av skatter och avgifter. Förordning (2008:1094)

11 §

  Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om
   1. förutsättningarna för stöd,
   2. förfarandet i ärenden om stöd, och
   3. rapportering enligt 9 §.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och för prövning av ansökan om dispens enligt lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Förordning (2011:177)

Whoops, looks like something went wrong.