Förordning (2006:171) om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog

2 av 31 paragrafer (6 %) har ändrats i förordning (2006:171) om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:290). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-17


19 §

  Bidrag enligt 12 § lämnas med belopp som framgår av bilagan till denna förordning.

Skogsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, medge undantag, helt eller delvis, från ett eller flera av kraven i 16-18 §§. Om medgivandet medför lägre kostnader för sökanden skall bidragets storlek reduceras i motsvarande mån.

Skogsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, lämna bidrag enligt 12 § första eller andra stycket även om den sammanhängande arealen inte omfattar minst 2 hektar. Bidrag får dock inte lämnas om den sammanhängande arealen understiger 1 hektar. Förordning (2006:1574)

31 §

  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om bidrag enligt 12 § och beslut enligt 24, 25 och 28 §§ får dock inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2006:171
   1. Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2006 och gäller till och med den 31 december 2010. Förordningen ska dock fortsätta att gälla för stöd som beslutats före den 31 december 2010. Förordning (2010:290)