Lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

5 av 8 paragrafer (63 %) har ändrats i lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1503). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


1 §

  Fordonsskatt ska betalas till staten enligt denna lag för sådana bilar som avses i 3 §.

För övriga fordon finns bestämmelser om skatt på fordon i vägtrafikskattelagen (2006:227). Lag (2009:1471)

2 §

  Vid tillämpningen av denna lag gäller 1 kap. 2-5, 6 a-8 §§ samt 2 kap. 3 § vägtrafikskattelagen (2006:227). För personbilar klass I gäller även 2 kap. 11 § vägtrafikskattelagen.

Med skattevikt avses tjänstevikten för personbilar klass I samt totalvikten för personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar. Lag (2013:966)

3 §

  Följande fordon är, om annat inte följer av 4 §, skattepliktiga om de är eller bör vara registrerade i vägtrafikregistret och inte är avställda eller endast tillfälligt registrerade, nämligen
   1. personbilar klass I som
      a) enligt uppgift i vägtrafikregistret är av fordonsår 2005 eller tidigare, och
      b) inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1 till den upphävda lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, samt
   2. personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skattepliktiga för första gången före utgången av år 2010. Lag (2011:479)

7 §

  I fråga om nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt gäller bestämmelserna i 2 kap. 20-22 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227). Lag (2009:1472)

8 §

  I fråga om fordonsskatt enligt denna lag gäller bestämmelserna i vägtrafikskattelagen (2006:227) om
   1. beskattningsbeslut i 4 kap.,
   2. betalning av vägtrafikskatt i 5 kap.,
   3. effekter av att skatt inte har betalats i 6 kap.,
   4. överklagande i 7 kap., samt
   5. avrundning, avräkning och verkställighet i 8 kap.


Övergångsbestämmelser

2006:228
   1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.
   2. Fordonsskatt som avser tid före utgången av april 2006 skall, med avseende på skatteplikten och skattens storlek, beräknas enligt fordonsskattelagen (1988:327).
   3. Om fordonsskatt på grund av denna lag skall tas ut med ett annat belopp än tidigare och fordonsskatt har beslutats för tid efter ikraftträdandet enligt fordonsskattelagen, behöver inte tillkommande belopp betalas in om det understiger 200 kronor.
Överskjutande belopp skall inte återbetalas om det understiger 100 kronor.
   4. Bestämmelserna i 14 a och 14 c §§ fordonsskattelagen gäller fortfarande beträffande sådana fordon som vid ikraftträdandet omfattas av bestämmelserna.
   5. Brukandeförbud som har inträtt med stöd av 64 § fordonsskattelagen skall gälla som användningsförbud enligt 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227).
   6. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en bestämmelse som har ersatts med en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

2009:1472
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
   2. Bestämmelserna i 7 § första och andra styckena gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2011:479
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.
   2. Äldre bestämmelser gäller för fordonsskatt som avser tid före den 1 juni 2011.

2013:966
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som avser tid före den 1 januari 2014.

2014:1503
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som avser tid före den 1 januari 2015.

Bilaga

Fordonsskatt

Fordonsslag       Skattevikt,   Skatt,
            kilogram    kronor
                    grund- tilläggsbelopp
                    belopp för varje helt
                        hundratal
                        kilogram över
                        den lägsta
                        vikten i klassen
A Personbilar klass I
   1. Personbilar klass I som inte kan drivas
med dieselolja     0- 900     913   0
            901-      1 129  214
2. Personbilar klass I som kan drivas med
dieselolja       0- 900     2 298  0
            901-      2 863  564
B Lätta bussar
   1. Lätta bussar som inte kan drivas med
dieselolja       0-1 300     889   0
            1 301-1 600   1 098  187
            1 601-3 000   1 660  147
            3 001-3 500   3 713  0
2. Lätta bussar som kan drivas med
dieselolja       0-1 300     2 496  0
            1 301-1 600   2 665  66
            1 601-3 000   2 863  198
            3 001-3 500   5 642  0
C Lätta lastbilar och personbilar klass II
   1. Lätta lastbilar och personbilar klass II som inte kan drivas med
dieselolja       0-1 300     889   0
            1 301-1 600   1 098  187
            1 601-3 000   1 660  147
            3 001-     3 713  0
2. Lätta lastbilar och personbilar klass II som kan drivas med
dieselolja       0-1 300     2 496  0
            1 301-1 600   2 665  66
            1 601-3 000   2 863  198
            3 001-0 000   5 642  0
Lag (2014:1503)