Vägtrafikskatteförordning (2006:242)

10 av 15 paragrafer (67 %) har ändrats i vägtrafikskatteförordning (2006:242) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:392). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


3 §

  Skatteverket ska, utöver vad som framgår av vägtrafikskattelagen (2006:227), samordna kontrollen av vägtrafikskatt, och fastställa formulär till de blanketter som behövs.

Skatteverket får, efter samråd med Transportstyrelsen, meddela närmare föreskrifter om debitering och betalning av vägtrafikskatt, samt att Transportstyrelsen i vägtrafikregistret ska föra in de särskilda uppgifter som behövs för debitering och betalning av vägtrafikskatt.
Förordning (2008:1187)

5 §

  Transportstyrelsen ska, utöver vad som framgår av vägtrafikskattelagen (2006:227),
   1. svara för att de uppgifter som behövs för beräkning av skattevikt förs in i vägtrafikregistret,
   2. beräkna skattevikt och föra in denna uppgift i vägtrafikregistret,
   3. återbetala vägtrafikskatt, och
   4. begära indrivning av vägtrafikskatt och avgifter som i samband med debitering av vägtrafikskatt tas ut enligt 2 kap. 4 § vägtrafikdataförordningen (2019:382) och 9 kap. 9 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning.

Vid indrivning gäller 3-9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Transportstyrelsens uppgifter enligt första stycket 3 och 4 utförs för Skatteverkets räkning. Förordning (2019:392)

5 a §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som behövs för att styrka att en bil uppfyller kraven enligt 2 kap. 11 a § första stycket 5 eller tredje stycket vägtrafikskattelagen (2006:227).
Förordning (2009:1473)

6 §

  Skatteår, skatteperioder och betalningsmånader för fordonen bestäms efter sista siffran i fordonets registreringsnummer enligt följande uppställning.

Sista siffra  Skatteår/    Fordonsskatt      Betalningsmånad
        skatteperioder
1        skatteår:    maj-april        april
        skatteperioder: maj-augusti       april
                september-december   augusti
                januari-april      december
2        skatteår:    juni-maj        maj
        skatteperioder: juni-september     maj
                oktober-januari     september
                februari-maj      januari
3        skatteår:    juli-juni        juni
        skatteperioder: juli-oktober      juni
                november-februari    oktober
                mars-juni        februari
4        skatteår:    september-augusti    augusti
        skatteperioder: september-december   augusti
                januari-april      december
                maj-augusti       april
5        skatteår:    november-oktober    oktober
        skatteperioder: november-februari    oktober
                mars-juni        februari
                juli-oktober      juni
6        skatteår:    december-november    november
        skatteperioder: december-mars      november
                april-juli       mars
                augusti-november    juli
7        skatteår:    januari-december    december
        skatteperioder: januari-april      december
                maj-augusti       april
                september-december   augusti
8        skatteår:    februari-januari    januari
        skatteperioder: februari-maj      januari
                juni-september     maj
                oktober-januari     september
9        skatteår:    mars-februari      februari
        skatteperioder: mars-juni        februari
                juli-oktober      juni
                november-februari    oktober
0        skatteår:    april-mars       mars
        skatteperioder: april-juli       mars
                augusti-november    juli
                december-mars      november
Förordning (2017:99)

8 §

  Ett inbetalningskort för skatten ska sändas till den skattskyldige snarast möjligt, i fråga om betalning enligt 5 kap. 3 § första stycket vägtrafikskattelagen (2006:227), senast den 12 i betalningsmånaden.

Om en fordonsägare inte har fått inbetalningskortet, ska han eller hon anmäla detta till Transportstyrelsen senast en vecka innan skatten ska vara inbetald. Förordning (2008:1187)

10 §

  Ett inbetalningskort för skatten ska sändas till den skattskyldige snarast möjligt efter det att saluvagnslicens enligt 12 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning har beviljats. Förordning (2019:392)

11 §

  Om skattskyldighet föreligger vid ingången av december månad ska ett inbetalningskort avseende saluvagnsskatt för närmast följande skatteår sändas till den skattskyldige senast den 10 december.

Om den skattskyldige inte har fått inbetalningskortet, ska han eller hon anmäla detta till Transportstyrelsen senast den 20 december. Förordning (2008:1187)

12 §

  Registreringsskyltar som har tagits om hand enligt 6 kap. 3 § första eller andra stycket vägtrafikskattelagen (2006:227) ska förvaras hos Polismyndigheten under en vecka efter omhändertagandet.

Skyltarna får under denna tid återlämnas till fordonets ägare, om det visas att användningsförbud inte längre råder för fordonet enligt 6 kap. 1 och 2 §§ vägtrafikskattelagen.
Om skyltarna inte återlämnas, ska Polismyndigheten förstöra dem. Förordning (2014:1209)

13 §

  Vid färd med ett fordon vars registreringsskyltar har tagits om hand enligt 6 kap. 3 § första eller andra stycket vägtrafikskattelagen (2006:227) ska det finnas ett bevis i fordonet om en polismans eller bilinspektörs medgivande enligt tredje stycket i den paragrafen. Förordning (2015:38)

14 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:1011)

Whoops, looks like something went wrong.