Förordning (2006:275) om behandling av personuppgifter i utrikesförvaltningens konsulära verksamhet

9 av 15 paragrafer (60 %) har ändrats i förordning (2006:275) om behandling av personuppgifter i utrikesförvaltningens konsulära verksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:433). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


1 §

  Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) vid behandling av personuppgifter i utrikesförvaltningens konsulära verksamhet. Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning.

Förordningen ska tillämpas endast på sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis utförs på automatisk väg samt på annan behandling än automatisk av personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register.
Förordning (2018:433)

3 §

  Varje myndighet inom utrikesförvaltningen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför enligt denna förordning.
Förordning (2018:433)

4 §

  Personuppgifter får behandlas om det behövs för handläggning av konsulära ärenden och för den konsulära verksamhet i övrigt som avses i 3 kap. 14 och 15 §§ förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen.

Personuppgifter får också behandlas i den utsträckning det behövs för
   1. tillsyn, planering och uppföljning av verksamheten, och
   2. framställning av statistik.
Förordning (2016:414)

4 a §

  Personuppgifter som behandlas enligt 4 § får även behandlas om det behövs för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.
Förordning (2018:433)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2018:433)

7 §

  Har upphävts genom förordning (2018:433)

11 a §

  Regeringskansliet ska se till att åtkomst till personuppgifter i den konsulära databasen dokumenteras. Regeringskansliet ska också göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter. Förordning (2016:414)

12 §

  Har upphävts genom förordning (2018:433)

13 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:433)