Lag (2006:378) om lägenhetsregister

9 av 26 paragrafer (35 %) har ändrats i lag (2006:378) om lägenhetsregister sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:363). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


2 §

  Den statliga lantmäterimyndigheten ska för de ändamål som anges i 5 § föra ett lägenhetsregister.

Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.
Lag (2018:363)

4 §

  Den statliga lantmäterimyndigheten är personuppgiftsansvarig för lägenhetsregistret. Lag (2018:363)

9 §

  Behörighet att föra in, ändra och ta bort uppgifter i lägenhetsregistret har
   1. kommunen, när det gäller uppgifter enligt 6 § 1 och 3 b-e, och
   2. den statliga lantmäterimyndigheten. Lag (2008:539)

9 a §

  Artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning om rätten till begränsning av behandling av personuppgifter gäller inte vid behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den. Lag (2018:363)

14 §

  Fastighetsägaren ska lämna sådana uppgifter till kommunen som föranleder ändringar eller kompletteringar av lägenhetsregistret och som avses i
   1. 6 § 1 d samt 3 b-e när det gäller bostadslägenhet i ett småhus, och
   2. 6 § 1 b-e samt 3 b-e när det gäller övriga bostadslägenheter.

Om lägenhetsnummer ska fastställas för bostadslägenheten, ska fastighetsägaren också lämna förslag till sådant nummer i enlighet med föreskrifter som avses i 12 §. Lag (2008:966)

19 §

  Den statliga lantmäterimyndigheten och den som får ha direktåtkomst till lägenhetsregistret får samköra uppgifter i registret med uppgifter om namn och personnummer endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det. Lag (2008:539)

20 §

  Uppgifter i lägenhetsregistret får lämnas ut på medium för automatiserad behandling endast om regeringen meddelar föreskrifter om det.

Uppgifter får lämnas ut endast för de ändamål som anges i 5 § och för sådan registrering som avses i 13 §. Lag (2016:397)

24 §

  Har upphävts genom lag (2018:363)

25 §

  Beslut enligt 10 §, 11 § första stycket, 22 § och 23 § första stycket får inte överklagas. Övriga beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.


Övergångsbestämmelser

2006:378
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Genom lagen upphävs lagen (1995:1537) om lägenhetsregister.
   2. Den statliga lantmäterimyndigheten ansvarar för att upprätta lägenhetsregistret. Lag (2008:539)