Förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt

13 av 20 paragrafer (65 %) har ändrats i förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:939). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


2 §

  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Jämställdhetsmyndigheten. Förordning (2017:939)

7 §

  Bidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Förordning (2007:1137)

8 §

  Ansökan görs skriftligen på blankett som Jämställdhetsmyndigheten tillhandahåller. Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av behörig företrädare för sökanden. Företrädaren ska intyga att de uppgifter som lämnas i ansökan är riktiga. Förordning (2017:939)

9 §

  Ansökan ska innehålla
   1. sökandens stadgar,
   2. handlingar som visar vem eller vilka som får företräda sökanden,
   3. en verksamhetsberättelse eller en annan redovisning av den verksamhet som sökanden bedrivit under det senaste verksamhetsåret,
   4. en budget för projektet,
   5. uppgifter om sökanden ansökt om eller beviljats annat projektbidrag av liknande slag och i sådant fall för vilket ändamål och med vilket belopp, samt
   6. om sökanden är en förening, uppgift om antalet medlemmar.

Sökanden är även skyldig att lämna Jämställdhetsmyndigheten andra handlingar och uppgifter som myndigheten anser sig behöva för att ansökan ska kunna prövas. Förordning (2017:939)

10 §

  Om sökanden inte lämnar de handlingar och uppgifter som följer av 8 och 9 §§, ska Jämställdhetsmyndigheten ge sökanden möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid. Förordning (2017:939)

11 §

  Jämställdhetsmyndigheten fattar beslut om bidrag vid de tidpunkter som myndigheten bestämmer.

I ett beslut om bidrag ska det anges för vilket ändamål bidraget beviljas. I beslutet ska vidare sista dag för redovisning enligt 14 § bestämmas.

Ett beslut om bidrag får förenas med villkor.
Förordning (2017:939)

12 §

  Har upphävts genom förordning (2007:1137)

13 §

  Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken kan bidraget betalas ut vid två tillfällen, vardera gången med hälften av det beviljade bidraget. Förordning (2010:1728)

14 §

  En förening eller stiftelse som har tagit emot bidrag är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Jämställdhetsmyndigheten. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för. Redovisningen ska lämnas på den särskilda blankett som Jämställdhetsmyndigheten tillhandahåller.

Föreningens eller stiftelsens revisor ska intyga att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att villkoren för bidraget och tillämpliga föreskrifter m.m. har följts. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Förordning (2017:939)

15 §

  En förening eller stiftelse som har tagit emot bidrag är skyldig att på begäran av Jämställdhetsmyndigheten lämna det underlag som myndigheten begär för granskning av redovisningen. Förordning (2017:939)

16 §

  Jämställdhetsmyndigheten ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål. Jämställdhetsmyndigheten ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen. Förordning (2017:939)

18 §

  Jämställdhetsmyndigheten får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om
   1. mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp eller om bidraget av annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   2. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för,
   3. föreningen eller stiftelsen inte lämnar sådana handlingar och underlag som avses i 14 eller 15 §, eller
   4. villkor i beslutet inte har uppfyllts.
Förordning (2017:939)

20 §

  Jämställdhetsmyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2017:939)