Förordning (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare

9 av 9 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:930). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare upphävdes 2010-02-01 genom SFS 2009:1436


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare. Försöksverksamheten syftar till att få till stånd en tidig etablering på arbetsmarknaden för nyanlända invandrare i yrkesverksam ålder som beviljats tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Verksamheten ska bedrivas av Arbetsförmedlingen i samverkan med vissa kommuner och andra aktörer till och med den 1 juli 2008.
Förordning (2007:930)

2 §

  Försöksverksamheten ska bestå av individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska aktiviteter, såsom bedömning av yrkeskompetens och annan validering av kunskaper och kompetens, aktivt arbetssökande, förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och arbetslivsinriktad rehabilitering, som anordnas parallellt med svenskundervisning för invandrare (sfi) och annan lämplig verksamhet.

Arbetsförmedlingen svarar för de arbetsmarknadspolitiska aktiviteterna samt samordnar verksamheten. Kommunerna svarar för undervisningen i svenska. Förordning (2007:930)

2 a §

  Bestämmelser om stöd för anställning av nyanlända invandrare finns i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb. Förordning (2006:1484)

3 §

  Försöksverksamheten omfattar personer som är bosatta i Stockholms, Kronobergs eller Skåne län enligt vad Arbetsförmedlingen närmare bestämmer. Förordning (2007:930)

4 §

  Arbetsförmedlingen prövar frågor om anvisningar till försöksverksamheten. En anvisning ska gälla under längst tolv månader och normalt göras inom tre månader efter det att den enskilde beviljats permanent uppehållstillstånd. Anvisningen ska avse verksamhet på heltid eller under den tid som motsvarar deltagarens arbetsutbud.

En anvisning ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Det betyder att den får göras endast om det är lämpligt både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Anvisningen ska också vara lämplig ur ett integrationspolitiskt perspektiv.

Anvisningen ska återkallas om den enskilde missköter sig, stör verksamheten eller det i övrigt finns särskilda skäl för återkallelse. Anvisningen får också återkallas om den enskilde får ett arbete. Förordning (2007:930)

5 §

  I lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar och socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om försörjningsstöd och annat ekonomiskt stöd till den enskilde som inte lämnas av Arbetsförmedlingen. Aktivitetsstöd lämnas inte till den som deltar i aktiviteterna.

Arbetsförmedlingen ska ge kommunen det underlag kommunen behöver för att pröva ärenden om ekonomiskt stöd.
Förordning (2007:930)

6 §

  Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet angår.

En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet. Förordning (2007:930)

6 a §

  Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2007:930)

7 §

  Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 1-4 §§ och 5 § andra stycket denna förordning. Förordning (2007:930)

Whoops, looks like something went wrong.