Lag (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar

3 av 16 paragrafer (19 %) har ändrats i lag (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:741). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


5 §

  För varje tunnel som projekteras, byggs eller är i drift ska det finnas en tunnelhållare som ansvarar för tunneln.

Tunnelhållare är i fråga om
   1. allmän väg, den som enligt väglagen (1971:948) ansvarar för väghållningen,
   2. gata som inte är allmän väg, den som enligt plan- och bygglagen (2010:900) ansvarar för gatuhållningen, och
   3. annan väg, den som tunnelmyndigheten utser.
Lag (2010:918)

12 §

  Tunnelhållaren, den kommunala organisationen för räddningstjänst och Polismyndigheten ska årligen, i samarbete med säkerhetssamordnaren, genomföra gemensamma övningar i räddningsinsatser i en tunnel som är i drift. Lag (2014:741)

16 §

  Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om
   1. säkerhetskraven på tunnlar,
   2. tunnelhållarens, säkerhetssamordnarens och kontrollenhetens verksamhet och uppgifter,
   3. upprättandet av och innehållet i säkerhetsdokumentationen,
   4. förfarandet vid sådana förändringar av tunnlar som inte omfattas av 10 §,
   5. regelbundna kontroller och övningar,
   6. riskanalyser,
   7. rapportering av olyckor och allvarliga olyckstillbud, och
   8. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om förfarandet i ärenden om undantag från säkerhetskraven, motiverade av att ny teknik används eller av tvingande skäl. Lag (2010:1573)