Förordning (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar

13 av 35 paragrafer (37 %) har ändrats i förordning (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1012). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


3 §

  Transportstyrelsen får, efter att ha samrått med Trafikverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, meddela föreskrifter om de säkerhetskrav som en tunnel ska uppfylla.
Förordning (2010:153)

6 §

  Om tunnelmyndigheten anser att undantag enligt 4 § för en tunnel som ingår i TEN-vägnätet bör medges, ska myndigheten lämna in en ansökan om undantag till Europeiska kommissionen.
Till ansökan ska tunnelmyndigheten bifoga tunnelhållarens begäran och de handlingar som anges i 5 §.
Förordning (2015:430)

8 §

  Transportstyrelsen är tunnelmyndighet.
Förordning (2008:1181)

13 §

  Transportstyrelsen får, efter att ha samrått med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket, meddela närmare föreskrifter om upprättandet av och innehållet i säkerhetsdokumentationen.
Förordning (2010:153)

17 §

  Transportstyrelsen får, efter att ha samrått med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket, meddela närmare föreskrifter om säkerhetssamordnarens verksamhet och uppgifter. Förordning (2010:153)

23 §

  Transportstyrelsen får, efter att ha samrått med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket, meddela ytterligare föreskrifter om kontrollenheters verksamhet och uppgifter. Förordning (2010:153)

25 §

  Övningar i räddningsinsatser enligt 12 § lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar ska genomföras under realistiska förhållanden i syfte att uppnå tydliga utvärderingsresultat av tunnelns säkerhet.

Säkerhetssamordnaren ska i samarbete med den kommunala organisationen för räddningstjänst och Polismyndigheten upprätta en rapport över varje övning. Rapporten ska innehålla en utvärdering av övningen och de förslag till förbättringar av säkerheten som behövs. Säkerhetssamordnaren ska skicka rapporten till tunnelhållaren. Tunnelhållaren ska med eget yttrande överlämna rapporten till tunnelmyndigheten.
Tunnelhållaren ska skicka sitt yttrande även till säkerhetssamordnaren. Förordning (2014:1277)

26 §

  Transportstyrelsen får, efter att ha samrått med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket, meddela närmare föreskrifter om regelbundna kontroller och övningar. Förordning (2010:153)

29 §

  Transportstyrelsen får, efter att ha samrått med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket, meddela närmare föreskrifter om utförandet av riskanalyser.
Förordning (2010:153)

30 §

  Transportstyrelsen ska löpande informera Europeiska kommissionen om vilken eller vilka metoder för riskanalys som används. Förordning (2008:1181)

33 §

  Tunnelmyndigheten ska senast den 1 juni vartannat kalenderår, med början år 2008, sammanställa en rapport om bränder och olyckor som har inträffat i tunnlar på TEN-vägnätet under de två föregående kalenderåren och som klart har inverkat på trafikanternas säkerhet. Rapporten ska för varje brand och olycka innehålla en utvärdering av säkerhetsutrustningens och säkerhetsåtgärdernas betydelse och effektivitet. Utvärderingen ska göras av en kontrollenhet.

Tunnelmyndigheten ska överlämna rapporten till Europeiska kommissionen senast den 30 september året efter rapporteringsperioden. Förordning (2008:1181)

34 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. En tunnelmyndighets beslut i ett ärende om undantag från säkerhetskraven får dock inte överklagas, om beslutet har föregåtts av en ansökan till Europeiska kommissionen om undantag från säkerhetskraven. Förordning (2018:1012)

35 §

  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter
   1. om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och
   2. för verkställighet av lagen och denna förordning.

Föreskrifter för verkställigheten meddelas efter att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket har hörts. Förordning (2010:1608)