Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

12 av 38 paragrafer (32 %) har ändrats i lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:992). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-18


1 kap. 2 §

  I denna lag förstås med
   1. offentligt uppköpserbjudande: ett offentligt erbjudande till innehavare av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt aktiebolag att överlåta samtliga eller en del av dessa aktier,
   2. börs: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,
   3. budgivare: den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande,
   4. koncern: sådana företagsgrupper som avses i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), varvid det som sägs om moderbolag ska tillämpas även på andra svenska eller utländska rättssubjekt än aktiebolag, och
   5. reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden. Lag (2017:694)

2 kap. 1 §

  Ett offentligt uppköpserbjudande i fråga om sådana aktier som avses i andra stycket får lämnas bara av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där bolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att
   1. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden, och
   2. underkasta sig de sanktioner som börsen får besluta om vid överträdelse av dessa regler.

Första stycket skall tillämpas på offentliga uppköpserbjudanden som avser
   1. aktier i ett svenskt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige,
   2. aktier i ett utländskt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel bara på en reglerad marknad i Sverige,
   3. aktier i ett utländskt aktiebolag, vars aktier inte är noterade i den stat där bolaget har sin hemvist men som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige och är upptagna till handel också på en annan reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om aktierna först upptogs till handel på den reglerade marknaden i Sverige, eller
   4. aktier i ett utländskt aktiebolag, vars aktier inte är noterade i den stat där bolaget har sin hemvist men som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige och som första gången de upptogs till handel då upptogs till handel samtidigt också på en eller flera andra reglerade marknader inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om bolaget har anmält att Finansinspektionen skall vara tillsynsmyndighet.

Finansinspektionen skall offentliggöra en sådan anmälan som avses i andra stycket 4. Lag (2007:568)

2 kap. 2 §

  Budgivaren skall i samband med att ett erbjudande enligt 1 § lämnas informera Finansinspektionen om erbjudandet och åtagandet gentemot börsen.

Om budgivaren offentliggör information om ett planerat erbjudande, skall den informationen samtidigt lämnas till Finansinspektionen. Lag (2007:568)

3 kap. 1 §

  Den som inte innehar några aktier eller innehar aktier som representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett sådant bolag som avses i andra stycket och genom förvärv av aktier i bolaget, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget skall
   1. omedelbart offentliggöra hur stort hans eller hennes aktieinnehav i bolaget är, och
   2. inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget (budplikt).

Första stycket gäller vid förvärv av aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I 4 § finns bestämmelser om att Finansinspektionen kan besluta att budplikten skall fullgöras av annan än vad som följer av denna paragraf. Lag (2007:568)

3 kap. 6 §

  Om budplikt har uppkommit enligt 1-4 §§ och den budpliktige eller, i förekommande fall, någon som enligt 5 § är närstående till denne inom fyra veckor från den tidpunkt då budplikten uppkom avyttrar aktier så att aktieinnehavet inte representerar tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, gäller inte längre budplikt. Detsamma gäller om den budpliktige, någon annan eller bolaget inom samma tid vidtar någon annan åtgärd som medför att aktieinnehavet inte representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Om budplikt har uppkommit och den budpliktige inom fyra veckor från den tidpunkt då budplikten uppkom påkallar inlösen av resterande aktier enligt 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551), gäller inte längre budplikt. Om en sådan begäran om inlösen återkallas, avvisas eller ogillas, gäller dock budplikt.

Om budplikt inte längre gäller på grund av det som sägs i första eller andra styckena, ska förvärvaren omedelbart offentliggöra detta. Lag (2010:2072)

6 kap. 2 §

  Om någon har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande enligt 2 kap. 1 § avseende aktier i ett bolag vars bolagsordning innehåller en bestämmelse enligt 1 §, gäller inte hembudsförbehåll enligt 4 kap. 27 § aktiebolagslagen (2005:551) vid sådan överlåtelse av aktier som sker inom ramen för erbjudandet. Inte heller gäller begränsningar av rätten att överlåta aktier i ett avtal mellan aktieägare.
Lag (2010:2072)

6 kap. 4 §

  Om en budgivare som, till följd av ett offentligt uppköpserbjudande enligt 2 kap. 1 §, har uppnått ett aktieinnehav motsvarande minst tre fjärdedelar av aktierna i ett bolag, vars bolagsordning innehåller en bestämmelse enligt 1 §, begär att bolagsstämma sammankallas för att ändra bolagsordningen eller för att entlediga eller tillsätta styrelseledamöter, ska detta ske så snart som möjligt.
Kallelse ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Vid tillämpning av 7 kap. 56 c § aktiebolagslagen (2005:551) ska de i den paragrafen avsedda formulären hållas tillgängliga på bolagets webbplats under minst två veckor närmast före bolagsstämman och dagen för stämman. Lag (2010:1517)

7 kap. 2 §

  Om en budgivare inte har gjort ett sådant åtagande som avses i 2 kap. 1 § och Finansinspektionen därför har förbjudit erbjudandet enligt 6 kap. 1 c § tredje stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska Finansinspektionen besluta att budgivaren ska betala en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska uppgå till lägst 50 000 kronor och högst 100 miljoner kronor.

För avgiften gäller också bestämmelserna i 6 kap. 3 l § första stycket 1 och 3 g, 3 m och 3 n §§ lagen om handel med finansiella instrument. Lag (2016:894)

7 kap. 7 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Om ett förbud enligt 6 kap. 1 d § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller ett föreläggande enligt 6 § första stycket har meddelats, får Finansinspektionen besluta att den som förbudet eller föreläggandet riktar sig mot inte får företräda de aktier som han eller hon innehar i det bolag till vars aktieägare ett offentligt uppköpserbjudande lämnas eller ska lämnas.
Lag (2020:992)

7 kap. 10 §

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att frågor som avses i 4 och 5 §§ samt 2 kap. 3 § andra stycket och 3 kap. 4 § får beslutas av ett organ med representativa företrädare för näringslivet. Vid handläggningen av ärenden hos ett sådant organ tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
   - 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
   - 10 § om partsinsyn,
   - 16-18 §§ om jäv,
   - 23 § om utredningsansvaret,
   - 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
   - 25 § om kommunikation,
   - 27 § om dokumentation av uppgifter,
   - 31 § om dokumentation av beslut,
   - 32 § om motivering av beslut,
   - 33 § om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och
   - 36-39 §§ om rättelse och ändring av beslut.
Lag (2018:825)

7 kap. 12 §

  Om aktierna i ett svenskt aktiebolag, vars aktier inte tidigare är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige och inte heller är upptagna till handel i någon annan stat, tas upp till handel samtidigt vid två eller flera reglerade marknader i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige gäller följande. Bolaget skall på den första handelsdagen bestämma vilken tillsynsmyndighet i de staterna som skall vara behörig att utöva tillsyn över offentliga uppköpserbjudanden avseende aktierna i bolaget genom att anmäla detta till de reglerade marknaderna och tillsynsmyndigheterna. Lag (2007:568)

8 kap. 1 §

  Ett beslut av ett sådant organ som avses i 7 kap. 10 § får överklagas till Finansinspektionen av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. Överklagandet ska göras skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.

Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till det organ som fattat det överklagade beslutet inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. I fall som avses i 7 kap. 4 eller 5 § ska, om beslutet överklagas av någon annan än sökanden, överklagandet ha kommit in inom tre veckor från det att beslutet kungjordes.

Det organ som avses i första stycket prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Vid prövningen tillämpas 45 § och 46 § första stycket förvaltningslagen (2017:900).

Ett beslut av det organ som avses i första stycket att avvisa en skrivelse med överklagande som för sent inkommen får överklagas i samma ordning som beslutet i huvudsaken.
Lag (2018:825)