Förordning (2006:467) om verkställighet av vårdnadsavgöranden

6 av 18 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2006:467) om verkställighet av vårdnadsavgöranden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:1172). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-29


10 §

  Om ett beslut om hämtning eller ett beslut om omhändertagande får verkställas genom Polismyndighetens försorg, ska rätten genast sända beslutet till myndigheten.
Förordning (2014:1172)

11 §

  Om ett beslut om hämtning eller omhändertagande som omedelbart får verkställas genom Polismyndighetens försorg överklagas, ska rätten underrätta myndigheten om detta.
Rätten ska också underrätta Polismyndigheten om beslut i inhibitionsfrågor. Förordning (2014:1172)

12 §

  Polismyndigheten bestämmer tidpunkten för hämtning eller omhändertagande som får verkställas genom myndighetens försorg och kallar dem som enligt 21 kap. 11 § föräldrabalken ska närvara när åtgärden vidtas.

Den som har hand om barnet ska underrättas om tidpunkten för åtgärden, om inte synnerliga skäl föranleder annat. En sådan underrättelse ska även lämnas till socialnämnden och till den som har fått ett uppdrag enligt 21 kap. 4 § första stycket föräldrabalken.

Vid hämtning ska sökanden underrättas om var och när han eller hon ska ta emot barnet. Förordning (2014:1172)

13 §

  Får Polismyndigheten underrättelse om ett sådant överklagande som avses i 11 § och har inhibition begärts, ska åtgärden inte genomföras innan frågan om inhibition har prövats. Förordning (2014:1172)

14 §

  Har upphävts genom förordning (2014:1172)

15 §

  Om det finns hinder som avses i 21 kap. 9 § andra stycket föräldrabalken och kan det antas att hindret inte är endast tillfälligt, ska Polismyndigheten underrätta rätten.
Förordning (2014:1172)