Lag (2006:484) om franschisegivares informationsskyldighet

2 av 6 paragrafer (33 %) har ändrats i lag (2006:484) om franschisegivares informationsskyldighet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:221). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


5 §

  En talan om åläggande enligt 4 § väcks vid Patent- och marknadsdomstolen.

En sådan talan får väckas av
   1. en franchisetagare i ett sådant avtal som avses i 4 §,
   2. en sammanslutning av näringsidkare, eller
   3. en annan sammanslutning som har ett befogat intresse av att företräda näringsidkare.

Den som har talerätt enligt andra stycket har rätt att delta i rättegången som intervenient enligt 14 kap. rättegångsbalken.

I mål om åläggande enligt 4 § gäller i övrigt de bestämmelser i marknadsföringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet och fördelningen av rättegångskostnader i mål om åläggande att lämna information enligt 24 § den lagen. Bestämmelserna i 28, 42-46 och 61 §§ om Konsumentombudsmannen ska dock inte tillämpas. Lag (2016:221)

6 §

  Ett åläggande enligt 4 § ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

En talan om utdömande av vite väcks vid Patent- och marknadsdomstolen.

Talan får väckas av den som har begärt vitesföreläggandet.
Lag (2016:221)

Whoops, looks like something went wrong.