Förordning (2006:520) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion

5 av 13 paragrafer (38 %) har ändrats i förordning (2006:520) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:1060). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2006:520) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion upphävdes 2008-07-01 genom SFS 2008:452


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


5 §

  Föreskrifter om Kärnkraftinspektionens medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Förordning (2006:968)

7 §

  Har upphävts genom förordning (2007:1060)

10 a §

  Om Riksrevisionens revisionsberättelse över Kärnkraftinspektionens årsredovisning innehåller någon invändning, ska Kärnkraftinspektionen redovisa för regeringen de åtgärder som inspektionen har vidtagit eller avser att vidta med anledning av invändningen. Redovisningen ska lämnas inom en månad efter det att revisionsberättelsen överlämnats.
Förordning (2007:1060)

11 §

  Kärnkraftinspektionen ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) i dess lydelse före den 1 januari 2008. Förordning (2007:1060)

12 §

  Styrelsen ska pröva om Kärnkraftinspektionens verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen ska biträda generaldirektören och föreslå generaldirektören de åtgärder som styrelsen finner motiverade.

Styrelsen ska besluta
   1. om myndighetens årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag,
   2. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och den redovisning som myndigheten ska lämna till regeringen enligt 10 a §,
   3. om sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner och landsting,
   4. om förslag till och fastställande av kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp enligt förordningen (2007:161) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet,
   5. i frågor om granskning och utvärdering av det program som avses i 12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
   6. om förslag till ändring av avgift enligt 3 § lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m., och
   7. utseende av andra ledamöter än ordföranden i de nämnder som anges i 10 §. Förordning (2007:1060)