Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher

1 av 19 paragraf (5 %) har ändrats i lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:849). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher upphävdes 2012-01-01 genom SFS 2011:1244


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


19 §

  Beslut om kontrollbesök och föreläggande vid vite får inte överklagas.

Frågor om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som enligt 22 kap. 1 a-1 c §§ skattebetalningslagen (1997:483) är behörig att pröva ett överklagande.

Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas.

I fråga om kontrollavgift gäller skattebetalningslagens bestämmelser om debitering, betalning, överklagande och förfarandet i övrigt. Lag (2009:849)