Förordning (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

4 av 4 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1756). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


1 §

  Finansinspektionen får ingå sådana internationella överenskommelser som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU.
Förordning (2013:673)

2 §

  När det gäller följande bestämmelser i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat får Finansinspektionen meddela föreskrifter om
   1. hur balansomslutningen och kapitalkraven ska beräknas enligt 2 kap. 2-4 §§,
   2. de närmare förutsättningarna för att tillämpa bestämmelsen i 3 kap. 4 §,
   3. hur kapitalbasen och kapitalkraven ska beräknas enligt 5 kap. 3-5 §§,
   4. hur riskkoncentrationer enligt 5 kap. 7 § ska värderas,
   5. hur interna transaktioner enligt 5 kap. 9 § ska värderas,
   6. innehållet, omfattningen och fullgörandet av rapporteringen enligt 5 kap. 10 §,
   7. sådana riskkoncentrationer och interna transaktioner som ska rapporteras enligt 5 kap. 11 § och fullgörandet av denna rapportering,
   8. att vissa uppgifter som enligt 5 kap. 10 och 11 §§ ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån, och
   9. kraven på system för riskhantering och rutiner för intern kontroll enligt 5 kap. 13 och 14 §§. Förordning (2014:499)

3 §

  Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 2 § 8, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.
Förordning (2014:499)

4 §

  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 6 kap. 8 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat ska lämnas.
Förordning (2018:1756)

Whoops, looks like something went wrong.