Förordning (2006:638) om skyddsrum

12 av 15 paragrafer (80 %) har ändrats i förordning (2006:638) om skyddsrum sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:1021). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


1 kap. 2 §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar om behovet av skyddsrum och inom vilka områden inom landets kommuner som skyddsrummen ska vara belägna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska föra register över samtliga skyddsrum som finns och planeras. Förordning (2008:1021)

2 kap. 1 §

  Antalet platser i skyddsrummen ska beräknas med hänsyn till befolkningsutvecklingen inom de områden där skyddsrummen ska byggas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska verka för att skyddsrummen ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder. Förordning (2008:1021)

2 kap. 2 §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare föreskrifter eller i särskilda fall besluta om hur skyddsrum ska utformas, utrustas och underhållas samt inom vilken tid de ska kunna iordningsställas.
Förordning (2008:1021)

3 kap. 1 §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, i den omfattning staten ställer medel till förfogande, besluta om byggande av skyddsrum samt kontrollera att inrättade skyddsrum har avsedd skyddsförmåga och att skyltning har skett.
Förordning (2008:1021)

3 kap. 2 §

  Underrättelse enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen (2006:545) om skyddsrum ska vara skriftlig. Den ska innehålla de uppgifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver för att kunna bedöma behovet och lämpligheten av att bygga skyddsrum i byggnaden eller anläggningen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska tillhandahålla blanketter för underrättelsen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om undantag från underrättelseskyldigheten enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen om skyddsrum.
Förordning (2008:1021)

3 kap. 4 §

  När ett skyddsrum är färdigbyggt och innan ersättningen beslutas ska skyddsrummet besiktigas.

Besiktningen ska utföras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som därefter ska utfärda ett bevis om skyddsrummet uppfyller föreskrivna krav. Beviset ska innehålla vad som har framkommit vid besiktningen och ska överlämnas till ägaren av byggnaden eller anläggningen. Förordning (2008:1021)

4 kap. 1 §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om underhåll av skyddsrum och den utrustning som hör till skyddsrummen. Förordning (2008:1021)

4 kap. 3 §

  När åtgärder enligt 4 kap. 2 § lagen (2006:545) om skyddsrum har slutförts och innan ersättningen beslutas ska skyddsrummet besiktigas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Om skyddsrummet då uppfyller förelagda krav, ska myndigheten utfärda ett bevis om detta. Beviset ska lämnas till ägaren av byggnaden eller anläggningen. Förordning (2008:1021)

4 kap. 4 §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om skyldigheten att bereda plats åt civilbefolkningen i skyddsrum enligt 4 kap. 3 § lagen (2006:545) om skyddsrum. Förordning (2008:1021)

4 kap. 5 §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om skyltning enligt 4 kap. 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum. Förordning (2008:1021)

5 kap. 1 §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får besluta att ett redan inrättat utrymme inte längre ska vara skyddsrum, om det finns särskilda skäl. Ägaren av byggnaden eller anläggningen ska underrättas om beslutet.
Förordning (2008:1021)

6 kap. 1 §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av 6 kap. lagen (2006:545) om skyddsrum. Förordning (2008:1021)