Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland

4 av 18 paragrafer (22 %) har ändrats i förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1013). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-18


6 §

  Tullverket och ett sådant företag som enligt 5 kap. 3 § andra stycket tullförordningen (2016:287) utövar tullkontroll över varor ska övervaka att livsmedel som får införas endast över ort där det finns gränskontrollstation inte importeras över någon annan ort. Förordning (2016:300)

7 §

  Transport av livsmedel till frizon eller tullager ska göras under tullkontroll. Förordning (2016:300)

13 §

  Om Livsmedelsverket har föreskrivit stickprovsundersökning av ett visst varuslag, ska kostnaden för undersökningen täckas genom en avgift som tas ut vid import av varor av det slaget enligt en taxa som Livsmedelsverket fastställer efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Importören ska betala avgiften till Tullverket. Det som föreskrivs i 2 kap. 16 § tullagen (2016:253) om indrivning av tull ska gälla i fråga om avgiften. För en sändning som avvisas tas inte någon avgift ut. Förordning (2016:300)

16 §

  Beslut av en kommunal nämnd enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning eller enligt EU-bestämmelser som kompletteras av förordningen får överklagas till länsstyrelsen.

I 32 § livsmedelslagen (2006:804) och 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1013)