Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland

12 av 18 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:703). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland. Bestämmelserna kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).
Förordning (2019:703)

3 §

  Livsmedelsverket får i fråga om livsmedel meddela föreskrifter om krav på förhandsanmälan enligt artikel 56 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 och artikel 1 i kommissionens genomförande-förordning (EU) 2019/1013 av den 16 april 2019 om förhandsanmälan av sändningar av vissa kategorier av djur och varor som förs in i unionen. Förordning (2019:703)

4 §

  Livsmedelsverket är behörig myndighet att utföra offentlig kontroll av livsmedel av animaliskt ursprung och andra livsmedel som får införas endast över en ort där det finns en gränskontrollstation.

Andra livsmedel än de som avses i första stycket kontrolleras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet i den ort där livsmedlet deklareras för fri omsättning.

Den som importerar livsmedel ska biträda kontrollmyndigheten.
Förordning (2019:703)

5 §

  Har upphävts genom förordning (2019:703)

6 §

  Tullverket och ett sådant företag som enligt 5 kap. 3 § andra stycket tullförordningen (2016:287) utövar tullkontroll över varor ska övervaka att livsmedel som får införas endast över ort där det finns gränskontrollstation inte importeras över någon annan ort. Förordning (2016:300)

7 §

  Transport av livsmedel till frizon eller tullager ska göras under tullkontroll. Förordning (2016:300)

8 §

  Den myndighet som är behörig att utföra offentlig kontroll ska utföra de kontrolluppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 74.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 74.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Förordning (2019:703)

9 §

  Har upphävts genom förordning (2019:703)

11 §

  Livsmedelsverkets kostnader för kontroll ska täckas med avgift enligt en taxa som fastställts av verket efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (2019:703)

12 §

  Kostnader för kontrollmyndigheternas kontroll i samband med import, transitering och återinförsel ska, även utöver vad som följer av artiklarna 66, 67 och 69 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, betalas av den aktör som ansvarar för sändningen.

Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om betalningen av kontrollmyndighetens kostnad.
Förordning (2019:703)

13 §

  Om Livsmedelsverket har föreskrivit stickprovsundersökning av ett visst varuslag, ska kostnaden för undersökningen täckas genom en avgift som tas ut vid import av varor av det slaget enligt en taxa som Livsmedelsverket fastställer efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Importören ska betala avgiften till Tullverket. Det som föreskrivs i 2 kap. 16 § tullagen (2016:253) om indrivning av tull ska gälla i fråga om avgiften. För en sändning som avvisas tas inte någon avgift ut. Förordning (2016:300)

16 §

  Beslut av en kommunal nämnd enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning eller enligt EU-bestämmelser som kompletteras av förordningen får överklagas till länsstyrelsen.

I 32 § livsmedelslagen (2006:804) och 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1013)