Förordning (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

15 av 29 paragrafer (52 %) har ändrats i förordning (2006:815) om provtagning på djur, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:706). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-23


4 §

  Provtagning eller undersökning ska utföras av en veterinär eller annan person som utses av Jordbruksverket eller Livsmedelsverket.

Analys av sådana prover som tas vid efterföljande provtagning enligt 3 § första stycket och sådana prover som avses i 3 § första stycket 2 får utföras av laboratorier som utses av Livsmedelsverket.

Föreskrifter om provtagnings- eller undersökningsmaterial enligt 4 § andra stycket lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. får meddelas av Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Förordning (2019:706)

4 a §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning en veterinär eller den som är ansvarig för ett laboratorium ska anmäla och rapportera misstänkta eller inträffade fall av smittsamma djursjukdomar.
Förordning (2009:1387)

9 a §

  Jordbruksverket ska upprätta den centrala databas över hästdjur som anges i artikel 39.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur).

De organ som utfärdar identitetshandlingar eller registrerar tidigare utfärdade identitetshandlingar ska lämna de uppgifter som anges i artiklarna 28 e och 38.1 i kommissionens förordning (EU) 2015/262 till Jordbruksverket.
Förordning (2016:103)

9 b §

  Jordbruksverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i den centrala databasen.
Förordning (2016:103)

9 c §

  Länsstyrelserna, Livsmedelsverket och behöriga myndigheter i andra medlemsstater enligt kommissionens förordning (EU) 2015/262 har rätt att vid direktåtkomst ta del av uppgifter ur den centrala databasen.

Jordbruksverket ska lämna uppgifter ur den centrala databasen om länsstyrelserna begär det för verksamhet som avser offentlig kontroll av att kommissionens förordning (EU) 2015/262 följs.

Jordbruksverket ska på begäran lämna sådana uppgifter som anges i artikel 38.1.a-f och l i kommissionens förordning (EU) 2015/262, i den ursprungliga lydelsen, till Livsmedelsverket.

Jordbruksverket ska på begäran lämna sådana uppgifter som anges i artikel 38.1.a, f och m i kommissionens förordning (EU) 2015/262, i den ursprungliga lydelsen, till sådana behöriga myndigheter som anges i första stycket.
Förordning (2016:103)

9 d §

  Direktåtkomst till uppgifter i den centrala databasen får endast medges
   1. länsstyrelserna,
   2. Livsmedelsverket, och
   3. sådana behöriga myndigheter som anges i 9 c § första stycket.

Direktåtkomst enligt första stycket 1 ska vara förbehållen de personalkategorier som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna. Direktåtkomst enligt första stycket 2 får endast avse uppgifter som anges i 9 c § tredje stycket och ska vara förbehållen de personalkategorier som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna. Direktåtkomst enligt första stycket 3 får endast avse uppgifter som anges i 9 c § fjärde stycket.
Förordning (2016:103)

9 e §

  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om den centrala hästdatabasen. Förordning (2016:103)

10 §

  Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., om inte annat framgår av 12 a, 13, 14 eller 15 §, eller om regeringen beslutar något annat. Förordning (2010:291)

11 a §

  Har upphävts genom förordning (2019:706)

11 b §

  Jordbruksverket ska utföra den uppgift som en medlemsstat har enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97, nämligen att årligen, senast den 31 augusti, lägga fram en rapport till Europeiska kommissionen om genomförandet av de officiella kontrollerna under föregående år.
Förordning (2014:1430)

12 §

  Jordbruksverket utövar offentlig kontroll, om inte annat följer av 12 a, 13, 14 eller 15 §. Jordbruksverket är i tillämpliga fall behörig myndighet att utöva offentlig kontroll i enlighet med de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
Förordning (2010:291)

12 a §

  Tullverket är behörig myndighet att utföra offentlig kontroll enligt kommissionens förordning (EG) nr 206/2009.
Förordning (2010:291)

14 §

  Livsmedelsverket är, genom de officiella veterinärerna och de officiella assistenterna, behörig myndighet att utöva offentlig kontroll
   1. enligt artikel 37.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 av den 15 mars 2019 om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll, och
   2. av efterlevnaden av föreskrifter och beslut om provtagning och undersökning på slakterier och vilthanteringsanläggningar som har meddelats med stöd av 3 § första stycket 1.
Förordning (2019:706)

18 §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ersättning enligt 19 a § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Frågor om ersättning prövas av Jordbruksverket.
Förordning (2014:1007)

20 §

  I 23 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. finns bestämmelser om överklagande till länsstyrelsen.

I 24 § lagen om provtagning på djur, m.m. finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:1015)