Förordning (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

10 av 20 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1588). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


2 §

  De EU-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. anges i ett tillkännagivande av regeringen.

I fråga om bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m.

Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering av EU-bestämmelserna. Förordning (2018:1588)

7 a §

  Om Jordbruksverket begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska verket godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Verket får dock begära en icke- auktoriserad översättning av dokumentet till svenska.
Förordning (2009:1268)

7 b §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den tid inom vilken verket ska fatta beslut i ärenden om godkännande eller tillstånd. Förordning (2009:1268)

8 §

  Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m., om inte något annat framgår av 10 § eller regeringen beslutar något annat. Förordning (2018:1588)

8 a §

  Jordbruksverket ska upprätta, uppdatera och offentliggöra den förteckning över avelsorganisationer och avelsverksamheter som avses i artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om djuravel).
Förordning (2018:1588)

8 b §

  Jordbruksverket ska upprätta, uppdatera och offentliggöra den förteckning över behöriga myndigheter som avses i artikel 39.2 i förordning (EU) 2016/1012. Jordbruksverket ska underrätta kommissionen om webbplatsen där förteckningen offentliggörs. Förordning (2018:1588)

8 c §

  Jordbruksverket ska på begäran av kommissionens experter tillhandahålla tekniskt stöd, tillgänglig dokumentation och stöd för att se till att experterna får tillträde till lokaler och platser i enlighet med artikel 55.1 i förordning (EU) 2016/1012.

Jordbruksverket ska, mot bakgrund av rekommendationer i kommissionens kontrollrapporter, vidta de lämpliga uppföljningsåtgärder som avses i artikel 55.2 i förordning (EU) 2016/1012. Förordning (2018:1588)

9 §

  Jordbruksverket utövar offentlig kontroll, om inte något annat följer av 10 §. Jordbruksverket är därmed behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i enlighet med de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
Förordning (2018:1588)

10 §

  Länsstyrelserna utövar offentlig kontroll av
   1. organiserad hälsokontroll avseende tuberkulos hos kronhjortar och dovhjortar i hägn,
   2. organiserad hälsokontroll avseende maedi visna hos får,
   3. organiserad kontroll avseende avelsfrågor anordnade av organisationer på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar, och
   4. seminverksamhet, överföring av befruktade ägg mellan hondjur och av annan hantering av ägg för avelsändamål, med undantag för verksamheter med insamling och lagring av sperma, ägg och embryon avsedda för handel inom EU.

Länsstyrelserna är därmed behörig myndighet att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i enlighet med de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m., med undantag för
   1. beslut om att tillfälligt upphäva eller återkalla godkännande av ett avelsprogram enligt artikel 47.1 tredje stycket d i förordning (EU) 2016/1012, och
   2. beslut om att återkalla erkännande av avelsorganisationer eller avelsverksamheter enligt artikel 47.1 tredje stycket e i förordning (EU) 2016/1012. Förordning (2018:1588)

15 §

  I 19 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. finns bestämmelser om överklagande till Jordbruksverket.

I 20 § lagen om kontroll av husdjur, m.m. finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:1016)