Förordning (2006:817) om växtskydd m.m.

17 av 30 paragrafer (57 %) har ändrats i förordning (2006:817) om växtskydd m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1017). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-19


1 §

  Bestämmelserna i denna förordning har till syfte att kontrollera och hindra spridning av växtskadegörare som allvarligt kan skada växtodling, skog, annan mark eller lager av växter eller växtprodukter.

Beteckningarna växt, växtprodukt och växtskadegörare har i denna förordning samma betydelse som i växtskyddslagen (1972:318).

Statens jordbruksverk får meddela ytterligare föreskrifter om vad som avses med växt och växtprodukt enligt växtskyddslagen. Förordning (2013:1058)

3 §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka växtskadegörare som åtgärder enligt 5 och 5 a §§ växtskyddslagen (1972:318) får vidtas mot. Sådana föreskrifter får meddelas endast när det gäller växtskadegörare som allvarligt kan skada växter, växtprodukter, växtodlingar, skogar eller annan mark.
Förordning (2013:1058)

4 §

  När det gäller andra växtskadegörare än sådana som avses i 3 § får Jordbruksverket meddela föreskrifter eller beslut om åtgärder som avses i 5 och 5 a §§ växtskyddslagen (1972:318), om det finns särskilda skäl. Sådana föreskrifter och beslut som avses i 5 § växtskyddslagen ska vara tidsbegränsade, när det gäller växtskadegörare som avses i den här paragrafen. Förordning (2013:1058)

5 §

  För att bekämpa och hindra spridning av växtskadegörare får Jordbruksverket
   1. meddela föreskrifter om odling eller skörd av växter enligt 5 § första stycket 5 växtskyddslagen (1972:318),
   2. meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om nödvändiga åtgärder i fråga om enskildas egendom enligt 5 § första stycket 7 växtskyddslagen, och
   3. i det enskilda fallet besluta om åtgärder enligt övriga punkter i 5 § växtskyddslagen.

Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att besluta i särskilda fall enligt första stycket. Förordning (2013:1058)

6 §

  För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från och kontrollera spridning av växtskadegörare får Jordbruksverket meddela sådana föreskrifter eller beslut i det enskilda fallet som avses i 5 a § växtskyddslagen (1972:318).
Förordning (2013:1058)

7 §

  Jordbruksverket leder och samordnar åtgärder enligt 5 och 5 a §§ växtskyddslagen (1972:318).

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att länsstyrelsen ska medverka vid sådana åtgärder. Förordning (2013:1058)

8 §

  Anmälan enligt 4 § första stycket växtskyddslagen (1972:318) ska göras till Jordbruksverket eller länsstyrelsen.

Anmälan som har kommit in till länsstyrelsen ska genast sändas vidare till Jordbruksverket.

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om anmälan. Förordning (2016:1126)

8 a §

  Den som har gjort en anmälan enligt 4 § första stycket växtskyddslagen (1972:318) ska på begäran av Jordbruksverket lämna ytterligare upplysningar till verket om den anmälda förekomsten. Förordning (2016:1126)

9 §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att göra en sådan anmälan som avses i 4 § första stycket växtskyddslagen (1972:318). Förordning (2016:1126)

10 §

  För att bekämpa eller hindra spridning av växtskadegörare får Jordbruksverket meddela föreskrifter enligt 5 § första stycket 6 växtskyddslagen (1972:318) om förbud mot eller villkor för införsel, utförsel eller bortförande, innehav eller annan hantering av
   1. växter,
   2. växtprodukter,
   3. jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat, eller
   4. växtskadegörare och kulturer av växtskadegörare.
Förordning (2013:1058)

11 §

  Jordbruksverket får efter ansökan utfärda sundhetsintyg som krävs vid förflyttning inom Europeiska unionen och vid export av växter, växtprodukter eller andra föremål som kan hysa växtskadegörare.

Jordbruksverket får överlämna till en juridisk person att utfärda sundhetsintyg som krävs vid förflyttning inom Europeiska unionen och vid export av växter eller växtprodukter.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om sundhetsintyg som avses i första och andra styckena.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för ett överlämnande som avses i andra stycket.
Förordning (2013:1058)

11 a §

  Jordbruksverket får
   1. i det enskilda fallet besluta om att avlägsna eller ogiltigförklara ett sundhetsintyg om det finns brister i intyget, och
   2. meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om användning, behandling eller förstöring och andra liknande åtgärder när det gäller växter, växtprodukter eller andra föremål som kan hysa växtskadegörare om det finns brister i eller saknas ett sundhetsintyg. Förordning (2013:1058)

11 b §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för företag som för exportändamål använder, producerar eller behandlar växtprodukter av trä som kan hysa växtskadegörare att utöva en efter verksamhetens art lämpad egenkontroll.
Förordning (2013:1058)

15 §

  I fråga om rätt att hantera varor som inte övergått till fri omsättning som enligt denna förordning eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter inte får införas gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av rätten enligt första stycket att hantera varor.
Förordning (2016:302)

23 §

  I fråga om beslagtaget gods ska de försiktighetsmått iakttas som Jordbruksverket anser nödvändiga.
Förordning (2013:1058)

24 §

  Tullverket och sådant företag som enligt 5 kap. 3 § andra stycket tullförordningen (2016:287) utövar tullkontroll över varor ska övervaka att det inte införs växter, växtprodukter eller jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat eller växtskadegörare i strid mot
   1. föreskrifter om förbud mot eller villkor för införsel, eller
   2. föreskrifter om att sådana varor endast får införas mot uppvisande av sundhetsintyg.

Jordbruksverket ska i övrigt utöva kontroll över att det inte införs eller sprids några varor i strid mot denna förordning eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen. Förordning (2016:302)

26 §

  Jordbruksverkets beslut i ärenden om utfärdande av sundhetsintyg får inte överklagas.

I 11 och 11 a §§ växtskyddslagen (1972:318) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1017)