Förordning (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

3 av 28 paragrafer (11 %) har ändrats i förordning (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2007:388). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten upphävdes 2008-01-01 genom SFS 2007:781


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


2 §

  Om inte något annat följer av särskilda föreskrifter, ansvarar Kronofogdemyndigheten för frågor om
   1. verkställighet enligt utsökningsbalken och andra författningar,
   2. indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,
   3. betalningsföreläggande och handräckning,
   4. skuldsanering,
   5. tillsyn i och lönegaranti vid konkurs, samt
   6. lönegaranti vid företagsrekonstruktion.

Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet i ärenden om bistånd åt eller bistånd av andra staters myndigheter för verkställighet och indrivning samt utbyte av information och delgivning av handlingar i ärenden om verkställighet och indrivning. Förordning (2006:1174)

9 a §

  Internrevisionen vid Skatteverket omfattar även den verksamhet som Kronofogdemyndigheten bedriver eller ansvarar för. Förordning (2006:1240)

23 §

  Behörig att antas som kronofogdeaspirant är den som
   1. uppfyller behörighetskravet enligt förordningen (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m., och
   2. förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen (1990:469) eller genomgått den praktiktjänstgöring som Kronofogdemyndigheten bestämmer i samråd med Domstolsverket.

Kronofogdemyndigheten får i det enskilda fallet medge undantag från kravet enligt första stycket 2 om det finns särskilda skäl. Förordning (2007:388)