Förordning (2006:922) om europakooperativ

7 av 21 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2006:922) om europakooperativ sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:679). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-06


1 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Denna förordning gäller för europeiska kooperativa föreningar enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) (SCE-förordningen). Den innehåller regler som kompletterar lagen (2006:595) om europakooperativ.
Förordning (2020:679)

2 §

  I fråga om registrering i europakooperativsregistret gäller i tillämpliga delar, med de avvikelser som framgår av denna förordning, bestämmelserna i aktiebolagsförordningen (2005:559) och, i fråga om europakooperativ som driver finansieringsrörelse, förordningen om bank- och finansieringsrörelse (2004:329) om registrering i aktiebolagsregistret.

I andra frågor tillämpas förordningen (2018:795) om ekonomiska föreningar på europakooperativ, om inte något annat framgår av SCE-förordningen, lagen (2006:595) om europakooperativ eller denna förordning.
Förordning (2018:764)

6 §

  Om ett europakooperativ har bildats genom fusion enligt artikel 2.1 fjärde strecksatsen i SCE-förordningen, ska det vid en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen ges in en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 22 i SCE-förordningen. Dessutom ska följande handlingar ges in för var och en av de fusionerande föreningarna:
   1. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där det förslag som avses i första stycket godkändes, och
   2. en kopia av ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i SCE- förordningen.

En handling som avses i andra stycket 2 behöver inte ges in, om intyget har utfärdats av Bolagsverket.

I övrigt tillämpas bestämmelserna i 1 kap. 32-33, 35 och 35 a §§ aktiebolagsförordningen (2005:559). Vad som där sägs om styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant ska
   1. i dualistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och
   2. i monistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet.

När det gäller förening som driver försäkringsrörelse gäller dessutom bestämmelserna i 2 kap. 16 § 3 försäkringsrörelseförordningen (2011:257) i fråga om skyddet för en fusionerande förenings borgenärer.
Förordning (2011:265)

11 §

  I fråga om anmälan av beslut om likvidation m.m. tillämpas 2 kap. 20-27 §§ förordningen (2018:795) om ekonomiska föreningar. Förordning (2018:764)

15 §

  Bolagsverket ska genast underrätta Skatteverket och Finansinspektionen när ett förslag om flyttning av ett europakooperativs säte har offentliggjorts enligt artikel 7.2 i SCE-förordningen. Förordning (2009:720)

16 §

  Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket när inspektionen fattar beslut om att motsätta sig att ett europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige.

Skatteverket ska underrätta Bolagsverket när det fattar beslut om hinder mot att ett europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige. Om ansökan om tillstånd till flyttning av säte prövas av Finansinspektionen, ska Skatteverket i stället underrätta inspektionen. Förordning (2009:720)

18 §

   Träder i kraft 2021-01-01
I ärenden som rör registrering ska, utöver vad som följer av 3 kap. 1 och 2 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559), avgifter betalas med följande belopp:
      a) vid en anmälan för registrering av ett europakooperativ enligt artikel 11 i SCE-förordningen, 2 500 kronor,
      b) vid en anmälan för registrering av beslut eller uppgifter enligt 11 § lagen (2006:595) om europakooperativ, 1 000 kronor,
      c) vid en anmälan för registrering av beslut enligt 22 § första stycket lagen om europakooperativ, 800 kronor, och
      d) vid en anmälan enligt 17 kap. 9 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar att europakooperativets föreningsstämma har beslutat om likvidation, 1 000 kronor. Förordning (2020:679)