Förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

13 av 23 paragrafer (57 %) har ändrats i förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1052). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


1 §

  I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till ideella organisationer som bedriver arbete i syfte att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.

Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser genom stöd till organisationerna i deras arbete med utbildning, information, opinionsbildning eller olika former av stödjande socialt arbete. Syftet med statsbidraget är även att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.
Förordning (2019:1052)

5 §

  Ansökan om bidrag enligt denna förordning prövas av Folkhälsomyndigheten efter hörande av Socialstyrelsen.
Förordning (2013:902)

6 §

  En ansökan om organisations- eller verksamhetsbidrag ska ha kommit in senast den 1 september året före bidragsåret eller senast den senare tidpunkt som Folkhälsomyndigheten beslutat. Förordning (2013:902)

7 §

  Ansökan om bidrag ska göras skriftligen på en blankett som Folkhälsomyndigheten tillhandahåller.

Det ska intygas i ansökan att de uppgifter som lämnas där är riktiga.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av en behörig företrädare för den organisation som ansöker om bidrag.
Förordning (2013:902)

10 §

  Sökanden är skyldig att lämna Folkhälsomyndigheten också andra handlingar och uppgifter som myndigheten begär för prövning av ansökan. Förordning (2013:902)

14 §

  Folkhälsomyndigheten beslutar i det enskilda fallet om de mål och villkor som ska gälla för bidraget.
Förordning (2013:902)

15 §

  Beslut om bidrag ska avse ett visst bidragsår. Ett bidragsår för organisationsbidrag avser ett kalenderår. För verksamhetsbidrag avser ett bidragsår en tolvmånadersperiod.

Folkhälsomyndigheten fattar beslut om organisationsbidrag vid endast ett tillfälle under ett kalenderår samt om verksamhetsbidrag vid högst tre tillfällen under ett kalenderår, vid de tidpunkter som myndigheten beslutar. Förordning (2013:902)

17 §

  För att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte i frågor som rör statsbidraget ska det hos Folkhälsomyndigheten finnas ett råd med representanter för sådana organisationer som avses i 1 §. Förordning (2013:902)

18 §

  En organisation som har tagit emot organisationsbidrag är skyldig att senast den 1 mars året efter det år då det beviljade bidraget betalats ut lämna Folkhälsomyndigheten en ekonomisk redovisning av de utbetalade medlen och en redovisning av vad medlen har använts till.

En organisation som har tagit emot verksamhetsbidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna en slutredovisning till Folkhälsomyndigheten senast en månad efter det att aktiviteterna har slutförts. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk redovisning, en redogörelse för vad medlen använts till, de resultat som uppnåtts och hur de förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

Organisationens revisor och, om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, en auktoriserad eller godkänd revisor, ska intyga att redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt att tillämpliga föreskrifter och villkor m.m. har följts. Förordning (2013:902)

19 §

  En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är förutom vad som anges i 18 § skyldig att, på begäran av Folkhälsomyndigheten, lämna myndigheten det underlag som behövs för granskningen av redovisningen.
Förordning (2013:902)

20 §

  Folkhälsomyndigheten ska årligen senast den 31 maj lämna regeringen en samlad ekonomisk redovisning. Av redovisningen ska det framgå vilka som fått bidrag, med hur stort belopp och för vilka ändamål. Vidare ska redovisningen innehålla en sammanfattande redogörelse för statsbidragets användning i förhållande till bidragets syfte och till de mål som angetts i särskilda regeringsbeslut. Den ekonomiska redovisningen ska vara granskad av en auktoriserad eller godkänd revisor.

Folkhälsomyndigheten ska vartannat år, med början år 2014, vid samma tid även lämna regeringen en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftena med bidraget. Förordning (2013:902)

22 §

  Folkhälsomyndigheten får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag
   1. om mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. om bidraget av annat skäl lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. om bidraget helt eller delvis inte utnyttjats eller inte använts för det ändamål det har beviljats för,
   4. om mottagaren inte lämnar sådana handlingar och underlag som avses i 18 och 19 §§, eller
   5. om villkor i beslutet inte har följts.
Förordning (2013:902)

23 §

  Folkhälsomyndighetens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2013:902)

Whoops, looks like something went wrong.