Lag (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen

18 av 46 paragrafer (39 %) har ändrats i lag (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:356). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen upphävdes 2017-01-01 genom SFS 2016:1091


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


1 §

  I denna lag finns bestämmelser i anslutning till 9 kap.
regeringsformen.

Bestämmelserna gäller för verksamhet som Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen ansvarar för. Bestämmelser om Riksbanken finns i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Vad som sägs om resultatredovisning i 37 § andra stycket ska dock inte gälla för Riksdagsförvaltningen i fråga om resultatet i riksdagens nämndmyndigheter. Lag (2013:356)

6 §

  Transfereringar ska redovisas mot anslag det budgetår då betalning sker. Utgifter för transfereringar av varor och tjänster ska dock redovisas mot anslag det budgetår till vilket kostnaden hänför sig.

Utgifter för egen verksamhet ska redovisas mot anslag det budgetår till vilket kostnaden hänför sig.

Övriga utgifter ska redovisas mot anslag det budgetår till vilket utgiften hänför sig.

Redovisning mot inkomsttitel ska göras det budgetår till vilket inkomsten hänför sig.

Redovisning ska göras löpande.

Riksdagen kan besluta att redovisning mot anslag eller inkomsttitel ska göras på någon annan grund. Lag (2008:1062)

19 §

  Riksdagsförvaltningen och Riksrevisionen får ta ut avgifter för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar.

För Riksdagens ombudsmän finns särskilda bestämmelser i 27 § lagen (1986:785) med instruktion för Riksdagens ombudsmän.
Lag (2012:892)

22 §

  Riksdagsförvaltningen får förvärva och förvalta fast egendom och bostadsrätt. Lag (2012:892)

23 §

  Riksdagsförvaltningen skall till riksdagen lämna förslag till en investeringsplan. Planen skall innehålla
   1. uppgift om förvärv samt ny- och ombyggnad av fast egendom och bostadsrätt,
   2. förslag till finansiering av investeringarna och
   3. en särredovisning av investeringsprojekt med en kostnad överstigande 20 miljoner kronor. Lag (2012:892)

24 §

  Riksdagsförvaltningen får inte utan riksdagens bemyndigande sälja fast egendom. Lag (2012:892)

25 §

  Riksdagsförvaltningen får besluta att sälja bostadsrätt om egendomen inte längre behövs för myndighetens verksamhet.
Lag (2012:892)

28 §

  Myndigheten får besluta att överlåta annan lös egendom än sådan som anges i 25 och 27 §§, om egendomen inte längre behövs för myndighetens verksamhet eller blivit obrukbar eller om den inte anskaffats med statens medel. Lag (2010:1818)

31 §

  Om Riksdagsförvaltningen har beslutat om försäljning av bostadsrätt, får förvaltningen disponera inkomsten för att finansiera investeringar som ingår i en sådan investeringsplan som avses i 23 §. Lag (2012:892)

37 §

  Myndigheten ska varje år senast den 22 februari lämna en årsredovisning till riksdagen för det senast avslutade räkenskapsåret.

Årsredovisningen ska bestå av resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning samt noter.

I årsredovisningen ska ledningen lämna en bedömning av om den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande. Lag (2010:1818)

39 §

  Myndighetens ledning ska säkerställa att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt. Lag (2010:1818)

40 §

  Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sitt verksamhetsansvar. I denna process ska ingå momenten riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation.
Lag (2010:1818)

41 §

  Vid myndigheten ska det finnas en internrevision.

En myndighet får samordna sin internrevision med en annan myndighet. Lag (2010:1818)

42 §

  Myndighetens internrevision ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sitt verksamhetsansvar.

Internrevisionen ska bedrivas enligt god sed för internrevision och internrevisorer. Lag (2010:1818)

43 §

  Myndighetens ledning ska besluta om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.
Lag (2010:1818)

44 §

  Myndigheten skall årligen redovisa för riksdagen vilka åtgärder myndigheten vidtagit eller avser att vidta med anledning av revisionens iakttagelser. Lag (2010:1818)

45 §

  Beslut enligt denna lag får inte överklagas.
Lag (2010:1818)

46 §

  Riksdagsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna lag. Innan riksdagsstyrelsen beslutar om sådana föreskrifter skall berörda myndigheter ges tillfälle att yttra sig. Riksdagsstyrelsen får inte besluta om sådana föreskrifter som begränsar Riksdagens ombudsmäns eller Riksrevisionens självständighet i den granskande verksamheten.
Lag (2010:1818)