Förordning (2007:1020) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

5 av 10 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2007:1020) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:979). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1020) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd upphävdes 2017-06-01 genom SFS 2017:292


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


1 §

  Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har till uppgift att bedriva ett kunskapsbaserat arbete i frågor som avser socialnämndernas familjerättsliga ärenden om
   1. barns vårdnad, boende och umgänge,
   2. fastställande av faderskap och föräldraskap, och
   3. samarbetssamtal.

Myndigheten ska även bedriva ett kunskapsbaserat arbete avseende förebyggande insatser inom områdena samarbetssamtal, familjerådgivning och stöd till föräldrar i deras föräldraskap för att främja barnets utveckling (föräldrastöd).

Myndigheten har vidare till uppgift att skapa en hög kvalitet i den internationella adoptionsverksamheten i Sverige.

Myndigheten ansvarar för de uppgifter som åligger myndigheten enligt
   1. lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner,
   2. lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling, och
   3. förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption.

Myndigheten fördelar statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till organisationer för adopterade. Förordning (2015:979)

3 §

  Myndigheten ska i frågor om internationella adoptioner särskilt
   1. övervaka att de svenska auktoriserade sammanslutningarnas arbete med internationell adoptionsförmedling sker i enlighet med lag och principen om barnets bästa, såsom denna har kommit till uttryck i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter och i 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner samt på ett etiskt godtagbart sätt i övrigt,
   2. följa den internationella utvecklingen och samla information i frågor som rör adoption av utländska barn,
   3. följa utvecklingen av kostnaderna för adoption av utländska barn,
   4. bedriva informationsverksamhet samt lämna upplysningar och biträde åt myndigheter och organisationer.

Därutöver får myndigheten förhandla med myndigheter och organisationer i andra länder om frågor som rör internationella adoptioner. Förordning (2015:390)

5 §

  Myndigheten ska samråda med andra myndigheter och organisationer som är verksamma i sådan verksamhet som avses i 1 §. Myndigheten har även till uppgift att samordna föräldrastödet enligt 1 § § andra stycket.
Förordning (2015:390)

7 §

  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter. Förordning (2015:390)

10 §

  Har upphävts genom förordning (2008:1240)