Förordning (2007:1027) med instruktion för Banverket

6 av 19 paragrafer (32 %) har ändrats i förordning (2007:1027) med instruktion för Banverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:1448). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1027) med instruktion för Banverket upphävdes 2010-04-01 genom SFS 2010:185


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Banverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verket ska i sitt arbete ha ett trafikslagsövergripande synsätt. Förordning (2009:1448)

2 §

  Banverket ska särskilt verka för att
   1. järnvägstransportsystemet är tillgängligt, trafiksäkert, framkomligt, effektivt och miljöanpassat,
   2. kapaciteten och kvaliteten i järnvägstransportsystemet förbättras,
   3. effektiviteten i underhållsarbetet ökar och att varje bana har den standard som motiveras av dess betydelse för trafiken,
   4. trafiksäkerhetsarbetet inom det egna ansvarsområdet samordnas,
   5. den spårbundna kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks,
   6. hänsyn tas till funktionshindrade personers behov inom järnvägstransportsystemet,
   7. fler barn och unga ska kunna nyttja järnvägstransportsystemet och att åtgärder som syftar till barns och ungas säkerhet prioriteras,
   8. energiförbrukningen inom järnvägstransportsystemet effektiviseras och att de riktvärden för buller som riksdagen har ställt sig bakom inte överskrids, och
   9. samhällsmotiverad tillämpad forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom järnvägstransportsystemet planeras, initieras, genomförs, dokumenteras och utvärderas samt att resultatet av denna verksamhet sprids.
Förordning (2008:1358)

3 §

  Banverket ska
   1. leda och följa upp utvecklingen inom järnvägssektorn samt bistå regering och riksdag i frågor som berör hela järnvägstransportsystemet,
   2. ansvara för fördelning och tillsyn av statliga bidrag till trafikhuvudmän,
   3. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga infrastrukturförvaltare till en beskrivning av det svenska järnvägsnätet,
   4. årligen redogöra för investeringsprojekt som förskotterats av kommun, landsting eller enskild samt den totala kostnaden och den totala aktuella förskotterade kostnaden för varje projekt,
   5. inom sitt ansvarsområde bevaka och aktivt delta i internationellt arbete,
   6. se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,
   7. aktivt medverka i regeringens arbete med ansökningar om TEN- bidrag och årligen redovisa resultaten av sökta bidrag, och
   8. säkerställa väl fungerande rutiner och arbetssätt som tillvaratar och möjliggör regionalt inflytande.
Förordning (2008:1358)

9 §

  Banverket ska pröva sådana frågor om tillstånd om enskilda järnvägar som avses i 9 § andra meningen lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken. Förordning (2008:183)

11 §

  Bestämmelser om Banverkets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten ska Banverket samråda med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.
Förordning (2008:1358)

15 §

  Fråga om upprättande av en nationell plan för transportinfrastruktur beslutas av styrelsen.
Förordning (2009:240)

Whoops, looks like something went wrong.