Förordning (2007:1029) med instruktion för Statens järnvägar

1 av 10 paragraf (10 %) har ändrats i förordning (2007:1029) med instruktion för Statens järnvägar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1835). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1029) med instruktion för Statens järnvägar upphävdes 2013-01-01 genom SFS 2012:789


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

  Statens järnvägar är ett affärsverk som ska
   1. förvalta egendom och avveckla verksamhet som före utgången av år 2000 ingick i Statens järnvägars verksamhet och som inte överförts till bolag eller annan myndighet,
   2. förvalta ingångna leasingåtaganden med inriktningen att avveckla dessa, men får ingå nya åtaganden om det är nödvändigt för förvaltningen av existerande leasingåtaganden,
   3. förvalta och hyra ut järnvägsfordon till järnvägsföretag med vilka staten ingår trafikeringsavtal, samt, efter att ha hört Trafikverket, även till andra järnvägsföretag.

Statens järnvägar ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om viktigare förändringar i ingångna leasingåtaganden och senast den 1 mars varje år lämna en detaljerad redogörelse för hanteringen och omfattningen av ingångna leasingåtaganden. Förordning (2010:1835)

Whoops, looks like something went wrong.