Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

10 av 28 paragrafer (36 %) har ändrats i förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:94). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-04


3 §

  Arbetsförmedlingens verksamhet ska utformas så att
   1. den bedrivs på ett effektivt, enhetligt och rättssäkert sätt,
   2. arbetssökande och arbetsgivare har tillgång till en likvärdig service i hela landet,
   3. den anpassas till skilda förutsättningar och behov i olika delar av landet,
   4. den leder till ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet bland de arbetssökande,
   5. den anpassas efter den enskildes förutsättningar,
   6. den inte snedvrider konkurrensförutsättningarna på arbetsmarknaden,
   7. den inte bidrar till att arbetstillfällen trängs undan, såvida det inte kan anses arbetsmarknadspolitiskt motiverat, samt
   8. den främjar mångfald och jämställdhet samt motverkar diskriminering i arbetslivet och en könsuppdelning på arbetsmarknaden. Förordning (2015:138)

4 §

  Arbetsförmedlingen ska vidare
   1. säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring,
   2. anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete,
   3. aktivt inhämta information om lediga arbeten,
   4. analysera, följa upp och utvärdera hur myndighetens verksamhet och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna påverkar arbetsmarknadens funktionssätt,
   5. göra bedömningar av arbetsmarknadsläget för att tillhandahålla beslutsunderlag för den framtida arbetsmarknadspolitiken,
   6. bistå myndigheter och andra som bedriver uppföljning och utvärdering inom Arbetsförmedlingens verksamhetsområde,
   7. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott samt i detta arbete samverka med berörda parter, och
   8. delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten. Förordning (2020:94)

6 §

  Arbetsförmedlingen har ett ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv etablering på arbetsmarknaden. Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar vara samordnande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

Arbetsförmedlingen har ett särskilt ansvar för vissa nyanlända invandrare enligt lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Förordning (2017:1166)

6 a §

  Har upphävts genom förordning (2017:1166)

7 §

  Arbetsförmedlingen ska för Sveriges del
   1. fullgöra de uppgifter som den centrala arbetsmarknadsmyndigheten och de särskilda förmedlingarna har enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen, och
   2. fungera som nationellt samordningskontor enligt artikel 9.1 och som Euresmedlem enligt artikel 10.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/11 och (EU) nr 1296/2013.

Arbetsförmedlingen ska vidare medverka i sådant informations- och erfarenhetsutbyte med andra medlemsstaters arbetsförmedlingar och med Europeiska kommissionen som sker inom ramen för den öppna samordningsmetoden på sysselsättningsområdet. Förordning (2016:554)

9 §

  Om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen funnit brister i sin granskning enligt 2 § 1-10 förordningen (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, ska Arbetsförmedlingen till regeringen och inspektionen redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av inspektionens granskning. Förordning (2015:5)

10 §

  Har upphävts genom förordning (2010:1131)

12 §

  Arbetsförmedlingen fullgör därutöver
   1. vissa uppgifter som rör arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor,
   2. vissa uppgifter som rör arbetstillstånd enligt utlänningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen (2006:97),
   3. vissa uppgifter vid varsel om driftsinskränkning och för att främja anställning av äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga enligt lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder, samt
   4. de uppgifter inom totalförsvaret som framgår av förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap och som i övrigt beslutas av regeringen.
Förordning (2015:1061)

14 §

  Arbetsförmedlingen ska särskilt samverka med Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. Arbetsförmedlingen ska i samma syfte samverka med Försäkringskassan, kommuner och regioner enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Förordning (2019:1063)

23 a §

  Vid Arbetsförmedlingen finns en överdirektör. Förordning (2017:525)