Förordning (2007:1034) med instruktion för Handikappombudsmannen

1 av 7 paragraf (14 %) har ändrats i förordning (2007:1034) med instruktion för Handikappombudsmannen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:634). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1034) med instruktion för Handikappombudsmannen upphävdes 2009-01-01 genom SFS 2008:1401


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-05


2 §

  Handikappombudsmannen ska särskilt
   - upprätthålla kontakter såväl med funktionshindrade personer som med organisationer, företag, universitet, högskolor, skolor och andra verksamheter som regleras i skollagen (1985:1100), landsting, kommuner, övriga ombudsmän mot diskriminering, barn- och elevombudet inom Statens skolinspektion, organisationer på arbetsmarknaden samt andra myndigheter och aktörer vars verksamhet rör ombudsmannens verksamhet,
   - långsiktigt följa den internationella utvecklingen inom ansvarsområdet, och
   - genom upplysnings- och informationsverksamhet eller andra opinionsbildande insatser förmedla den samlade kunskap ombudsmannen får genom sitt bevaknings- och uppföljningsarbete.
Förordning (2008:634)