Förordning (2007:1036) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)

1 av 6 paragraf (17 %) har ändrats i förordning (2007:1036) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:635). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1036) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) upphävdes 2009-01-01 genom SFS 2008:1401


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


2 §

  Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) ska särskilt
   - genom rådgivning och på andra sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering på grund av sexuell läggning kan ta till vara sina rättigheter,
   - föreslå regeringen författningsändringar och andra åtgärder som kan motverka diskriminering på grund av sexuell läggning,
   - ta initiativ till eller medverka i utbildnings- och informationsverksamhet samt andra opinionsbildande insatser som rör homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och följa forsknings- och utvecklingsarbete som avser sådan diskriminering och homofobi,
   - upprätthålla kontakter med organisationer vars verksamhet rör frågor om sexuell läggning, övriga ombudsmän mot diskriminering, barn- och elevombudet inom Statens skolinspektion, universitet, högskolor, skolor och andra verksamheter som regleras i skollagen (1985:1100), Statens folkhälsoinstitut och andra myndigheter samt med landsting, kommuner och organisationer på arbetsmarknaden, och
   - följa den internationella utvecklingen inom ansvarsområdet, särskilt utvecklingen inom Europeiska unionen.
Förordning (2008:635)