Förordning (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

4 av 30 paragrafer (13 %) har ändrats i förordning (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:916). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden upphävdes 2016-01-01 genom SFS 2015:739


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-29


4 §

  Myndigheten prövar inte konsumenttvister som rör
   1. köp av fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt,
   2. upplåtelse av fast egendom,
   3. hälso- eller sjukvård,
   4. advokatverksamhet, eller
   5. någon annan typ av vara, tjänst eller nyttighet, enligt föreskrifter som myndigheten har meddelat med stöd av 6 §.

Trots första stycket 1 och 2 prövar myndigheten tvister som rör
   1. avtal som omfattas av lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt,
   2. upplåtelse av fast egendom som skett för fritidsändamål och för kortare tid än nio månader i följd,
   3. skadestånd enligt 25 § fastighetsmäklarlagen (2011:666), eller
   4. ersättning för fastighetsmäklares uppdrag.
Förordning (2011:916)

11 a §

  Om en tvist är av särskild betydelse för myndighetens rättstillämpning eller annars är av större vikt, får den avgöras vid ett sammanträde med en avdelning i utökad sammansättning.

Ordföranden beslutar om en tvist ska avgöras i utökad sammansättning. Förordning (2009:608)

12 §

  Ett sammanträde med en avdelning leds av ordföranden, vice ordföranden eller en avdelningsordförande. Ett sammanträde med en avdelning i utökad sammansättning leds av ordföranden eller vice ordföranden.

Övriga ledamöter på en avdelning ska vid ett sammanträde till lika antal företräda konsument- respektive näringsidkarintressen.

Parterna får inte närvara vid sammanträdet.
Förordning (2009:608)

16 §

  En avdelning ska bestå av en ordförande och fyra andra ledamöter. En avdelning är dock beslutför med en ordförande och två andra ledamöter, om inte någon av ledamöterna begär att fyra ledamöter ska delta.

En avdelning i utökad sammansättning är beslutför med ordföranden eller vice ordföranden, två avdelningsordförande och fyra andra ledamöter. Om både ordföranden och vice ordföranden deltar, ska endast en avdelningsordförande delta.
Fler än sju ledamöter får inte delta. Förordning (2010:38)