Förordning (2007:1046) med instruktion för Skogsstyrelsen

4 av 13 paragrafer (31 %) har ändrats i förordning (2007:1046) med instruktion för Skogsstyrelsen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:1057). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1046) med instruktion för Skogsstyrelsen upphävdes 2010-01-01 genom SFS 2009:1393


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


3 a §

  Skogsstyrelsen har inom sitt verksamhetsområde rätt att bedriva uppdragsverksamhet med de begränsningar som följer av andra stycket.

Uppdragsverksamhet enligt första stycket får endast bedrivas om det finns synnerliga skäl, om verksamheten innebär
   1. rotpoststämpling,
   2. skogsbruksåtgärder,
   3. avverkning inklusive gallring och röjning,
   4. skötseluppdrag för annan part med avseende på skogsproduktion,
   5. förhandlingar för annan part vid marklösen eller avtal om ersättning,
   6. upphandling av entreprenörer för annan part,
   7. ekonomiadministration för annan part, eller
   8. förmedling eller försäljning av virke för annan part.
Förordning (2008:1057)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2008:1057)

7 §

  Har upphävts genom förordning (2008:1057)

12 §

  Skogsstyrelsen får ta ut avgifter för varor och tjänster som rör skogsinventering, skogsbruksplanläggning, skogsvård, utsyning av skog, skogsvärdering, skogsväghållning, naturvård, kulturmiljövård samt utbildning, rådgivning, information och verksamhet i övrigt som är förenlig med myndighetens uppgifter.

Avgifter för uppdragsverksamhet ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för sådana varor och tjänster som avses i första stycket och grunder för hur avgifterna för sådana varor och tjänster ska beräknas.
Förordning (2008:1057)