Förordning (2007:1056) med instruktion för Statens geotekniska institut

1 av 11 paragraf (9 %) har ändrats i förordning (2007:1056) med instruktion för Statens geotekniska institut sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:1034). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1056) med instruktion för Statens geotekniska institut upphävdes 2010-01-01 genom SFS 2009:945


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


6 §

  Delegationen består av myndighetschefen, som är delegationens ordförande, institutets sakkunniga inom området ras och skred samt ledamöter utsedda av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Boverket, Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Därutöver får delegationen adjungera ledamöter.

Delegationen sammanträder när ordföranden finner anledning till det eller när någon annan ledamot begär det.
Förordning (2008:1034)

Whoops, looks like something went wrong.