Förordning (2007:1059) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

1 av 21 paragraf (5 %) har ändrats i förordning (2007:1059) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:978). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1059) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande upphävdes 2010-01-01 genom SFS 2009:1024


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


17 §

  Forskarrådets ordförande samt elva andra ledamöter och deras ersättare utses för en mandatperiod på tre år. Ingen av dem får utses för mer än två mandatperioder i följd.

Sju av ledamöterna och deras ersättare utses enligt förordningen (2009:976) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd. Regeringen utser ordföranden samt fyra andra ledamöter och deras ersättare.

Om det uppstår en vakans för en ledamot eller ersättare som utses genom elektorsförfarande, utser regeringen för återstående delen av mandatperioden en ny ledamot eller 1ersättare efter förslag av Forskarrådet. Förordning (2009:978)

Whoops, looks like something went wrong.